new-

Noun

အသစ်၊ ပူပူနွေးနွေး အနက်ရှိသောစကားလုံး

  new

  Noun

  ~ Newness သစ်လွင်ခြင်း။

   Adjective

   အသစ်။

   ~ to sb အသစ်အသစ်သော။ အသစ်အဆန်းဖြစ်သော။

   • Everything in the department still seems very new to her.

   ~ to sth စိမ်းနေသေးသော။ မကျွမ်းသေးသော။

   • I am new to this town.

   မရင်းနှီးသေးသော။ …သစ်။

   • a new job/teacher/home.

   လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်။ ပူပူနွေးနွေး။

   • new potatoes/carrots ie ones dug from the soil early in the season.

   usu the new ဆန်းသစ်သော။ ခေတ်ပေါ်။

   • the new morality.

   အစပျိုးခါစဖြစ်သော။ ဘဝသစ်။ မျှော်လင့်ချက် အသစ်။ စိတ် သစ် လူ သစ် ဖြစ် သွားသော။ အားသစ် မာန်သစ်ရှိသော။

   • a new day. a new era in the history of our country.

   ~ newer comparative; ~ newest superlative

    Adverb

    forming compound Adj အသစ်၊ ပူပူနွေးနွေး အနက်ရှိသောစကားလုံး

    • new-mown hay. new-fallen snow.