musician

Noun

ဂီတပညာရှင်

    အတီး။ အတီးသမား။ အတီး အမှုတ်သမား။

    • The band consists of ten musicians.

    တေးရေးဆရာ။ တေးပြုဆရာ။ ဂီတစာဆို။ ဂီတသမား။ တူရိယာ သမား။ တူရိယာပညာရှင်။

    • She is a fine musician.

    ~ musicians plural