make

Noun

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။ ⊂ BRAND

 • the make/model/and year of his car.

~ makes plural

  Verb

  ပြုလုပ်သည်။ ဖန်ဆင်းသည်။ ပြောင်းလဲသည်။ ခိုင်းသည်။ ခန့်အပ်သည်။ ပြင်ဆင်သည်။ ဖြစ်လာသည်။ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ to make a free မီးဖိုသည်။ မီးမွှေးသည်။ to make away with ဖျောက်ဖျက်ပြစ်သည်။ to make no doubt သံသယမရှိ။ to make after နောက်ကအမီလိုက်သည်။

   ပြုလုပ်၊ တည်ဆောက်၊ ဖန်တီး ခြင်း။

   • Constructing/creating

   ~ sth from /(out of sth; sth for sb) ပြုလုပ်သည်။ တည်ဆောက်သည်။ ဖန်တီးသည်။

   • Wine is made from grapes.

   ~ sth into sth esp passive ထုတ်လုပ်သည်။ ပြင်ဆင်သည်။ စီစဉ်သည်။

   • Glass is made into bottles.

   ဖြစ်ပေါ်စေ သည်။

   • The holes in the cloth were made by moths.

   ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ဖန်တီး သည်။

   • These regulations were made to protect children.

   ရေးသားသည်။ ရေးဖွဲ့သည်။ ရေးသား ချုပ်ဆိုသည်။ ထုတ်လုပ်သည်။

   • She has made ie directed several movies.

   ဖြစ်စေ၊ ပြုစေ၊ ပေါ်ပေါက်စေခြင်း။

   • Causing to become/do or appear

   ပြုသည်။ ဖြစ်ပွားစေသည်။

   • She tried to make a good impression on the interviewer.

   ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ ပေါ်လွင်စေသည်။

   • His actions made him universally respected.

   အတင်းအကျပ်ခိုင်းသည်

   • He never cleans up his room and his mother never tries to make him.

   ပြုစေသည်။ ဖြစ်စေသည်။

   • I rang the doorbell several times but couldn't make anyone hear.

   ဖော်ပြသည်။ သရုပ်ဖော်သည်။

   • He makes Lear a truly tragic figure.

   ရွေးချယ်သည်။ ခန့်ထားသည်။

   • He was made spokesman by the committee.

   ~ sth of sb/sth ဖြစ်အောင်လုပ်သည်။

   • This isn't very important/I don't want to make an issue of it.

   ဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်လာခြင်း။

   • Being or becoming something

   ဖြစ်လာနိုင်သည်

   • She would have made an excellent teacher.

   ဖြစ်လာနိုင်သည်

   • This hall would make an excellent theatre.

   ဖြစ်စေသည်

   • How many members make a quorum?

   စုစုပေါင်း အကြိမ် ဖြစ်သည်။

   • That makes the tenth time he's failed his driving test!

   ရရှိခြင်း သို့ အောင်မြင်ခြင်း။

   • Gaining or winning

   ရသည်

   • How much do you stand to make from the deal?

   ဘရစ်ဂျ်ဖဲကစားနည်းတွင် …ဖဲဖြင့် တစ်ဖူရသည်။ တစ်ဖူရသည် သို့ ဖူလုံသည်။

   • She made her ten of hearts.

   ~ Other meanings အခြားအနက်အဓိပ္ပာယ်များ။

    ရေတွက်သည်။ ခန့်မှန်းသည်။

    • I make it that we've got about 70 miles to go.

    မီသည်။ ရောက်သည်။ နေရာရသည်။

    • I'm sorry I couldn't make your party last night.

    အကြံပြုသည်။ ကမ်းလှမ်းသည်။

    • The employers made a new offer to the workforce.

    အားလုံးပြည့်စုံစေသည်

    • It was the beautiful weather that really made the holiday.

    ~ as if to do sth ဆောင်ရွက်တော့မည့်ဟန် ပြုမူသည်။

    • She made to go but he held her back.

    make ကို နာမ်တစ်ခုခုနှင့်တွဲသုံး၍ ရရှိသော အဓိပ္ပာယ်သည် ယင်းနာမ်နှင့် စာလုံးပေါင်းတူသော ကြိယာ၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ထပ်တူဖြစ်သည်။

    • eg make a decision/ie decide; make a guess at sth/ie guess at sth.

    ~ makes 3rd person; ~ made past and past participle; ~ making present participle

     over

     Noun

     ခရစ်ကက်ကစားနည်းတွင် ဘောလုံးပစ်ပေး လှည့်ကျသူက အစဉ် လိုက်ပစ် ပေး သော ဘောလုံး ခြောက် လုံး တစ်စု။

     • dismiss two batsmen in the same over.

     ~ overs plural

      Adverb

      အောက်သို့။ ငိုက်လျက်။ စိုက်လျက်။

      • The wind must have blown it over.

      တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့

      • The car skidded off the road and rolled over and over down the slope.

      ဘက်သို့။ ဆီသို့။ ဆီကို။ ဆီမှာ။

      • He rowed us over to the other side of the lake.

      လုံးလုံး။ အလုံးစုံ။

      • The lake is completely frozen over.

      ကျန်လျက်

      • If there's any food left over/put it in the fridge.

      အထက်။ ပို၍။

      • It's two metres long or a bit over.

      esp US အစအဆုံး။ အလုံးစုံ။

      • He repeated it several times over until he could remember it.

      အဆုံးတိုင်။ အပြီးသတ်လျက်။ နိဂုံးချုပ်လျက်။

      • By the time we arrived the meeting was over.

      အခြားတစ်ဖက်သို့ ပြောင်းလျက်။

      • He's gone over to the enemy ie joined them.

      ရေဒီယိုတယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရာ၌ ဒါပဲ။

      • Message received. Over ie It is your turn to speak.

      Preposition

      ဤနေရာ၌ above ဖြင့် အစားမထိုးရပေ။ အထက်တွင်။ အုပ်၍။ အပေါ်က။

      • He put his hand over her mouth to stop her screaming.

      အပေါ်က။ အထက်တွင်။

      • There was a lamp hanging over the table.

      ကဲ၍။ ကျော်၍။ ဖြတ်၍။ ထိုမှာ ဘက်တွင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်။ ကျော်၍။

      • a bridge over the river. run over the grass. escape over the border.

      esp all over တစ်ဝန်းလုံးတွင်။ တစ်လွှား၌။

      • He's famous all over the world.

      မက

      • He's over two metres tall.

      အပေါ်။ ကို။

      • He has little control over his emotions.

      အတွင်း။ မှာ။ အတွင်း။ ကျော်လွန်၍။ ကျော်လွန်ရန်။

      • Over the next few days they got to know the town well.

      နှင့် ပတ်သက်၍။

      • a disagreement over the best way to proceed.

      မှာ။ ဖြင့်။

      • We heard it over the radio.

      ကြားက

      • I couldn't hear what he said over the noise of the traffic.

      Prefix

      အလွန့်အလွန်။ လုံးလုံးလျားလျား။ အပေါ်က။

       over-

       Prefix

       အပေါ်၊ အပြင်၊ အလုံးစုံဟု အနက်ရှိသော ရှေ့ဆက်

       • overcoat.

       အလွန်၊ အပို၊ တရားလွန်၊ လွန်လွန်ကဲကဲဟု အနက်ရှိသော ရှေ့ဆက်

       • overgeneralize.