make

Noun

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။ ⊂ BRAND

 • the make/model/and year of his car.

~ makes plural

  Verb

  ပြုလုပ်သည်။ ဖန်ဆင်းသည်။ ပြောင်းလဲသည်။ ခိုင်းသည်။ ခန့်အပ်သည်။ ပြင်ဆင်သည်။ ဖြစ်လာသည်။ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ to make a free မီးဖိုသည်။ မီးမွှေးသည်။ to make away with ဖျောက်ဖျက်ပြစ်သည်။ to make no doubt သံသယမရှိ။ to make after နောက်ကအမီလိုက်သည်။

   ပြုလုပ်၊ တည်ဆောက်၊ ဖန်တီး ခြင်း။

   • Constructing/creating

   ~ sth from /(out of sth; sth for sb) ပြုလုပ်သည်။ တည်ဆောက်သည်။ ဖန်တီးသည်။

   • Wine is made from grapes.

   ~ sth into sth esp passive ထုတ်လုပ်သည်။ ပြင်ဆင်သည်။ စီစဉ်သည်။

   • Glass is made into bottles.

   ဖြစ်ပေါ်စေ သည်။

   • The holes in the cloth were made by moths.

   ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ဖန်တီး သည်။

   • These regulations were made to protect children.

   ရေးသားသည်။ ရေးဖွဲ့သည်။ ရေးသား ချုပ်ဆိုသည်။ ထုတ်လုပ်သည်။

   • She has made ie directed several movies.

   ဖြစ်စေ၊ ပြုစေ၊ ပေါ်ပေါက်စေခြင်း။

   • Causing to become/do or appear

   ပြုသည်။ ဖြစ်ပွားစေသည်။

   • She tried to make a good impression on the interviewer.

   ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ ပေါ်လွင်စေသည်။

   • His actions made him universally respected.

   အတင်းအကျပ်ခိုင်းသည်

   • He never cleans up his room and his mother never tries to make him.

   ပြုစေသည်။ ဖြစ်စေသည်။

   • I rang the doorbell several times but couldn't make anyone hear.

   ဖော်ပြသည်။ သရုပ်ဖော်သည်။

   • He makes Lear a truly tragic figure.

   ရွေးချယ်သည်။ ခန့်ထားသည်။

   • He was made spokesman by the committee.

   ~ sth of sb/sth ဖြစ်အောင်လုပ်သည်။

   • This isn't very important/I don't want to make an issue of it.

   ဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်လာခြင်း။

   • Being or becoming something

   ဖြစ်လာနိုင်သည်

   • She would have made an excellent teacher.

   ဖြစ်လာနိုင်သည်

   • This hall would make an excellent theatre.

   ဖြစ်စေသည်

   • How many members make a quorum?

   စုစုပေါင်း အကြိမ် ဖြစ်သည်။

   • That makes the tenth time he's failed his driving test!

   ရရှိခြင်း သို့ အောင်မြင်ခြင်း။

   • Gaining or winning

   ရသည်

   • How much do you stand to make from the deal?

   ဘရစ်ဂျ်ဖဲကစားနည်းတွင် ...ဖဲဖြင့် တစ်ဖူရသည်။ တစ်ဖူရသည် သို့ ဖူလုံသည်။

   • She made her ten of hearts.

   ~ Other meanings အခြားအနက်အဓိပ္ပာယ်များ။

    ရေတွက်သည်။ ခန့်မှန်းသည်။

    • I make it that we've got about 70 miles to go.

    မီသည်။ ရောက်သည်။ နေရာရသည်။

    • I'm sorry I couldn't make your party last night.

    အကြံပြုသည်။ ကမ်းလှမ်းသည်။

    • The employers made a new offer to the workforce.

    အားလုံးပြည့်စုံစေသည်

    • It was the beautiful weather that really made the holiday.

    ~ as if to do sth ဆောင်ရွက်တော့မည့်ဟန် ပြုမူသည်။

    • She made to go but he held her back.

    make ကို နာမ်တစ်ခုခုနှင့်တွဲသုံး၍ ရရှိသော အဓိပ္ပာယ်သည် ယင်းနာမ်နှင့် စာလုံးပေါင်းတူသော ကြိယာ၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ထပ်တူဖြစ်သည်။

    • eg make a decision/ie decide; make a guess at sth/ie guess at sth.

    ~ makes 3rd person; ~ made past and past participle; ~ making present participle

     do

     Noun

     Brit infml ဧည့်ခံပွဲ။ ပါတီ။

     • I hear the Newtons are having a big do tonight.

     ~ dos plural

      Verb

      ပြုလုပ်သည်။ ဆောင်ရွက်သည်။ လုပ်ကိုင်သည်။ to do one's best အတတ်နိုင်ဆုံး အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သည်။ to do one's proud ဂုဏ်မောက်မာစေသည်။ to do to death သတ်ပစ်သည်။ to do away with ပပျောက်စေသည်။ to do up ထုပ်ပိုးသည်။ သေသပ်အောင်လုပ်သည်။ to do without ရှိတာလေးနှင့် ခြိုးခြံချွေတာနေသည်။

       အငြင်းနှင့် အမေးဝါကျလုပ်ရန် ပဓာနကြိယာ၏ ရှေ့တွင်ထား၍ သုံးသည်။

       • Don't forget to write. Does she speak French?

       Indicating an activity လှုပ်ရှားမှုပြအညွှန်း။

       • used esp with what, anything, nothing and something မတိကျသော၊ မသိသေးသော ပြုမူချက်များကို ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။ လုပ်သည်။
       • The company ought to do something about the poor service.

       = DOH

        နောက်တွဲမေးခွန်းတို လုပ်ရာတွင် သုံးသည်။

        • He married his boss's daughter/didn't he?

        လုပ်သည်။ ပြုမူသည်။

        • Why can't you do as you're told i.e obey instructions?

        ရှေ့ဖော်ပြပြီး ကြိယာကို အစားထိုးသည့်ကြိယာအဖြစ်သုံးသည်။

        • He plays better than he did a year ago.

        ဆောင်ရွက်သည်။ တစ်ခုခုလုပ်သည်။

        • I have a number of important things to do today.

        အခြားအကူကြိယာအစား ဧကန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြုကြောင်းပြသည်။ တကယ်။

        • He does look tried.

        တိုက်သည်၊ ဆေးသည်၊ စီစဉ်သည်၊ ပြင်သည် စသည်။

        • I like the way you've done your hair.

        ကြိဝိ (သို့ ကြိဝိပုဒ်စုကိုရှေ့သို့ပို့၍ ကတ္တားနှင့်ကြိယာ အစဉ် ပြောင်းရန် သုံးသည်။)

        • Not only does she speak Spanish/but she also knows how to type.

        -ing အဆုံးသတ်ကြိယာများနှင့် ဆက်စပ်၍ မီးပူတိုက်၊ အဝတ် လျှော်၊ သရုပ် ဆောင် စသည် လုပ် ကြောင်း ပြသည်။

        • He does some writing eg writes poems/novels/etc in his spare time.

        တစ်စုံတစ်ရာကို စု၍ လုပ်ကြရန် စီစဉ် သည်။

        • Let's do i.e meet for lunch some time.

        လေ့လာခြင်း သို့ အဖြေရှာခြင်း။ သင်ယူသည်။ လေ့လာသည်။

        • Have you done any i.e studied anything by Shakespeare?

        တွက်သည်။ ဖြေသည်။

        • I can't do this sum. Can you do crosswords?

        ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖြေဖျော်ခြင်း။ ~ sth for sb တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ လုပ်၊ ကူး၊ စီစဉ် စသည် ပေးသည်။

        • She did five copies of the agenda.

        ပြသဖြေဖျော်သည်

        • The local dramatic society are doing 'Hamlet' next month.

        သရုပ်ဆောင်သည်

        • He does Elvis Presley rather well/does a rather good Elvis Presley.

        used in the prefect tense or the passive ပြီးသည်။

        • infml Have you done i.e finished what you were doing?

        အလုပ်တစ်ခု သို့ ခရီးပြီးဆုံးသည်။ သွားသည်။ ရသည်။

        • How many miles did you do during your tour?

        ခရီးပေါက်သည်။ ရောက်သည်။

        • We did the journey from London to Oxford in an hour.

        ...နှုန်းသွားသည်

        • The car was doing 90 miles an hour.

        အနှံ့လည်ပတ်သည်

        • We did Tokyo in three days.

        ကြာသည်

        • She did a year at university/but then decided to give up the course.

        အခြားအဓိပ္ပာယ်များ၊ အသုံးများ။ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ လုပ်ပေးသည်။

        • The barber said he'd do me i.e cut my hair next.

        ~ for sb/sth; as sth ဖြစ်သည်။ တော်သည်။

        • These shoes won't do i.e are not strong enough for climbing.

        used with Adv, or in questions after how အဆင်ပြေသည်။ ဟန်ကျသည်။ မာချာသည်။

        • She's doing very well at school i.e Her work is good.

        ချက် သည်။ ဖုတ်သည်။ ကင်သည်။

        • Shall I do the casserole in the oven?

        usu passive လိမ်ညာသည်။ အလိမ်ခံရသည်။

        • This table isn't a genuine antique; I'm afraid you've been done i.e you have paid a lot of money for an object of little value.

        ဖောက်သည်။ တိုက်သည်။

        • The gang did a warehouse and a supermarket.

        ~ sb for sth usu passive အဖမ်းခံရသည်။ ထောင်ကျသည်။

        • He got done for speeding.

        do oneself up

        • infml အလှပြင်သည်။ ခြယ်မှုန်း သည်။ သသည်။

        ~ does 3rd person; ~ did past tense; ~ done past participle; ~ doing present participle

         Abbreviation