language

Noun

ဘာသာစကား

  • the development of language skills in young children.

စကား။ ဘာသာစကား။ ဘာသာ။

  • He has a good command of the English language.

စကား။ အသုံးအနှုန်း။

  • bad/strong/foul language ie words considered offensive.

သိပ္ပံ၊ ဥပဒေစသည် စကား၊ အသုံးအနှုန်းဝေါဟာရ။

  • the language of science/drug users/the courtroom.

ကိုယ်ဟန်အမူအရာ။ ခြေဟန် လက်ဟန်။ ကာယဝိညတ်။

  • the language of mime.

computing ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ရေးဆွဲရာ၌ အသုံးပြုသော စကားလုံး၊ သင်္ကေတ၊ စည်းကမ်း၊ နည်းလမ်း။ ကွန်ပျူတာစကား။

  • a new programming language.

~ languages plural