keep

Noun

စားဝတ်နေရေးစရိတ်

 • She gives her mother money every week for her keep.

ရှေးရဲတိုက် အလယ်ရှိ အခိုင်အမာ မြေအောက်တိုက်ခန်းပါ မျှော်စင်။

  ~ keeps plural

   Verb

   ... ထားပါ။ ... နေပါ။

   • return one copy to me/keeping the other for your files.

   ~ on doing sth ဆက်နေ၊ ဆက်သွား... စသည်။ ...အတိုင်းသွားပါ။

   • I do wish you wouldn't keep on interrupting me!

   ဆက် ... ထားပါ၊ ထားသည်။ ... နေပါ၊ နေသည်။

   • If your hands are cold/keep them in your pockets.

   စောင့်နေ စေသည်။ ဆိုင်းငံ့ နှောင့်နှေး စေသည်။

   • I'm sorry to keep you waiting.

   ယူထားသည်။ သိမ်းထားသည်။ ထိန်းထားသည်။

   • Here's a five dollar bill—you can keep the change. ဟောဒီမှာ ငါးဒေါ်လာ၊ အမ်းလို့ ပို တဲ့ ငွေ တွေ ယူ ထား လိုက်။

   ~ sth for sb ထိန်းထားသည်။ သိမ်းထားသည်။

   • Please keep me a seat. ငါ့နေရာလေး ကြည့်ထားပေးပါ။

   ဆိုင် ထွက်သည်။

   • Her father kept a grocer's shop.

   မွေးသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။

   • keep bees/goats/hens.

   ဆိုင်ပေါ်တင်သည်

   • I'm sorry/we don't keep Turkish cigarettes.

   ထိန်းထားသည်

   • Can you keep a secret?

   မပျက်မကွက် ဆောင်ရွက်သည်။ တည်သည်။ လေးစားလိုက်နာသည်။

   • keep an appointment/a promise/a treaty.

   နေ့စဉ်မှတ်တမ်း ရေးသွင်းသည်။ ရေးမှတ်သည်။ ရေးသွင်းသည်။

   • She kept a diary for over twenty years.

   ထောက်ပံ့သည်။ ရပ်တည်သည်။

   • He scarcely earns enough to keep himself and his family.

   ~ sb from sth fml ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သည်။

   • She prayed to God to keep her son from harm.

   ဂိုးစသည် စောင့်သည်။

   • Maung Ba will keep goal today.

   ကျန်းမာရေး အခြေအနေကောင်းလျက်၊ မကောင်းဘဲ ရှိသည်။

   • I'm not keeping well. How is your mother keeping?

   အသီးအနှံ၊ အစား အသောက် မပုပ်သိုး၊ မပျက်စီး တာရှည်ခံသည်။

   • The meat won't keep in this heat/put it in the fridge.

   ~ keeps 3rd person; ~ kept past and past participle; ~ keeping present participle

    in

    Noun

    အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

     ~ ins plural

      Adjective

      ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

      • pastels and light colors are in this year.

      Adverb

      ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

      • The top drawer is the one with the cutlery in.

      အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

      • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

      အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

      • Nobody was in when we called.

      တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

      • Applications must be in by 30 April.

      တွင် ဆိုက်ရန်

      • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

      ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

      • Is the tide coming in or going out?

      သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

      • The cows will be in for milking soon.

      ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

      • Short skirts are coming in again.

      ရွေးချယ်ခံရလျက်

      • Several new Labour councillors got in at the last election.

      sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

      • England were in first.

      Preposition

      နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • the highest mountain in the world.

      ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • What have you got in your hand/pocket?

      ထဲ။ အထဲ။

      • He dipped his pen in the ink.

      ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • I'm getting forgetful in my old age.

      ၌။ အတွင်း။

      • It will be ready in a weeks.

      ၌။ အတွင်း။

      • It's the first/only letter I've had in 10 days.

      ဝတ်လျက်

      • She was all in black.

      ထဲ။ အထဲ။

      • He was sitting alone in the darkness.

      ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

      • His things were in order/in a complete mess.

      ၌။ မှာ။ တွင်။

      • He's in the army/navy/air force.

      စဉ်။ အတွင်း။

      • In all the commotion I forgot to tell her the news.

      တွင်။ မှာ။

      • be in a play/concert

      ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • There are 31 days in May.

      အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

      • She has her hair in a pony-tail.

      လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

      • notes written in biro/ink/pencil.

      ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

      ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

      • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

      တွင်

      • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

      Abbreviation

      inch

      • He is 6ft 2 in tall.

      in-

      Prefix

      also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

      • intake

      also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

      • infinite

      အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

      • inflame

      -in

      Combining form

      လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

      • sit-in

      In

      Noun

      ~ Ins plural

       line

       Noun

       မျဥ်းကြောင်း

        မျဉ်းဖြောင့်

         မျဉ်းကြောင်း။ အစင်းအကြောင်း။ မျက်နှာ အရေးအကြောင်း။

         • a straight/wavy/dotted/diagonal line.

         ပန်းချီကောက်ကြောင်း

         • Note the artist's delicate use of line and texture.

         ပုံသဏ္ဎာန်။ ကောက်ကြောင်း။

         • the sleek lines of a racing car.

         usu the line usu sing ကစားကွင်းရှိမျဉ်းကြောင်း။ နယ်နိမိတ်မျဉ်း။

         • If the ball crosses the line it's out.

         ရှေ့ဖျားတပ်များ တစ်လျှောက် ရှိ မျက်နှာစာ။ ရှေ့တပ်တန်း။

         • the front line ie that nearest to the enemy ရှေ့တန်း။

         လူ၊ ပစ္စည်းစသည် စီတန်းထားသော အတန်း။

         • a line of people waiting at the Post Office.

         usu sing မျိုးရိုး။ အဆက်အနွယ်။

         • a line of kings.

         စာတန်း။ စာကြောင်း။ infml စာတို။

         • A sonnet is a poem with 14 lines.

         သရုပ်ဆောင်သူ ပြောရမည့်စကား။ ~ lines in some schools ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ရေးကူးရသော စာကြောင်း။

         • Have you learnt your lines yet?

         ကြိုး။ ကြိုးတန်း။ esp nautical ကြိုး။

         • a fishing-line. Hang the clothes out on the line.

         တယ်လီဖုန်း၊ ဓာတ်မီး လိုင်း၊ ကြိုး။

         • Strong winds have blown down many power lines.

         မီးရထားလမ်း။ မီးရထားလမ်း။

         • The train was delayed because of ice on the line.

         sing လမ်းစဉ်။ သဘောထား။ ရပ်တည်ချက်။

         • The police are taking a firm/hard line on drug pushers.

         sing ~ of sth လမ်း။ လမ်းကြောင်း။

         • the line of attack.

         သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ။

         • a shipping line.

         sing Brit ခြေလျင်တပ်US တိုက်ခိုက်ရေးတပ်

         • a line regiment.

         sing စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း သို့ ကျွမ်းကျင်မှု နယ်ပယ်။

         • He's something in the banking line.

         ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား

         • This shop has a nice line in winter coats.

         ~ lines plural

          Verb

          esp passive မျဉ်းသားထားသည်။ အရေးအကြောင်း ထင်သည်။

          • a face lined with age and worry.

          ~ sth with sth esp passive လိုင်နင်ခံသည်။ အနားကွပ်သည်။ တန်းစီထားသည်။

          • an overcoat lined with silk.

          စီတန်းလျက်ရှိသည်

          • Crowds of people lined the route of the procession.

          ~ lines 3rd person; ~ lined past and past participle; ~ lining present participle

           Adjective

           ~ Lined မျဉ်းကြောင်းဆွဲထားသော။ မျဉ်းကြောင်း-အကြောင်း-များပါဝင်သော။ အလျားလိုက်ဖြစ်သော။

            -line

            Combining form

            forming compound N တယ်လီဖုန်း လိုင်း။