instrumentation

Noun

တူရိယာ တီးမှုတ်မှုအတွက် အညွှန်း။

  • The instrumentation is particularly fine.

တိုင်းတာမှု ကိရိယာအစု။

  • monitoring the spacecraft's instrumentation.