in

Noun

အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

  ~ ins plural

   Adjective

   ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

   • pastels and light colors are in this year.

   Adverb

   ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

   • The top drawer is the one with the cutlery in.

   အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

   • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

   အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

   • Nobody was in when we called.

   တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

   • Applications must be in by 30 April.

   တွင် ဆိုက်ရန်

   • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

   ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

   • Is the tide coming in or going out?

   သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

   • The cows will be in for milking soon.

   ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

   • Short skirts are coming in again.

   ရွေးချယ်ခံရလျက်

   • Several new Labour councillors got in at the last election.

   sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

   • England were in first.

   Preposition

   နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • the highest mountain in the world.

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • What have you got in your hand/pocket?

   ထဲ။ အထဲ။

   • He dipped his pen in the ink.

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။ ⊂ MORNING, TIME n

   • I'm getting forgetful in my old age.

   ၌။ အတွင်း။

   • It will be ready in a weeks.

   ၌။ အတွင်း။

   • It's the first/only letter I've had in 10 days.

   ဝတ်လျက်

   • She was all in black.

   ထဲ။ အထဲ။

   • He was sitting alone in the darkness.

   ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

   • His things were in order/in a complete mess.

   ၌။ မှာ။ တွင်။

   • He's in the army/navy/air force.

   စဉ်။ အတွင်း။

   • In all the commotion I forgot to tell her the news.

   တွင်။ မှာ။

   • be in a play/concert

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • There are 31 days in May.

   အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

   • She has her hair in a pony-tail.

   လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

   • notes written in biro/ink/pencil.

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

   ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

   • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

   တွင်

   • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

   Abbreviation

   inch

   • He is 6ft 2 in tall.

   in-

   Prefix

   also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

   • intake

   also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

   • infinite

   အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

   • inflame

   -in

   Combining form

   လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

   • sit-in

   In

   Noun

   ~ Ins plural

    the

    Noun

    ~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

     Adjective

     ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

     • The boy was smiling but the girl looked angry.

     တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

     • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

     သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

     • The milkman was late this morning.

     အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

     • the best day of your life.

     အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

     • for the third time.

     တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

     နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

     • The rich get richer and the poor get poorer.

     မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

     • Don't forget to invite the Jordans.

     မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

     • The chimpanzee is an endangered species.

     ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

     • Who invented the toilet?

     တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

     • learn how to play the cello.

     လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

     • He hasn't got the intelligence required.

     နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်…လျှင်။ တစ်…နှုန်းဖြင့်။

     • My car does forty miles to the gallon.

     အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

     • I'm usually out during the day.

     ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

     • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

     lead

     Noun

     sing ခေါင်းဆောင်မှု။ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမှု။

     • People expect the Church to give more of a lead on moral issues.

     symb Pb ခဲသတ္တု။

      sing ~ over sb/sth ဦးဆောင်နေခြင်း။

      • The company has built up a substantial lead in laser technology.

      ခဲတံ၏ ခဲဆံ။

       sing ~ over sb/sth ထိပ်ဆုံး။ ဦးဆောင်မှု။

       • a company regaining the lead over its competitors.

       usu sing အဓိကအခန်း။ ဦးဆောင်။

       • play the lead in the new Broadway hit.

       usu sing ဖဲဝိုင်းတွင် ဦးဆုံးအလှည့်။

       • Whose lead is it?

       သဲလွန်စ

       • The police are investigating an important new lead.

       also esp US leash လည်ပတ်ကြိုး။

       • Dogs must be kept on a lead in the park.

       လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုး။ @ CAR

        ~ leads plural

         Verb

         ခေါင်းဆောင်သည်။ ဦးစီးဦးကိုင်ပြုလုပ်သည်။ စီမံအုပ်ချုပ်သည်။

          ဦးဆောင် လမ်းပြသည်။

          • He led us out into the garden.

          တွဲခေါ်သည်။ ခေါ်ငင် သည်။ ဦးတည်ပေးသည်။

          • She led the horse back into the stable.

          ဦးတည်သည်။ ဆက်သွယ် ထားသည်။ ဦးတည်ခေါ်ဆောင်သည်။

          • A path led up the hill.

          ~ sb to sth ဆောင် ယူသည်။ သွေးဆောင်သည်။ ဆိုက်ရောက်စေသည်။

          • This has led scientists to speculate on the existence of other galaxies.

          နေထိုင်သည်

          • lead a miserable existence/a life of luxury/a double life.

          ~ sb/sth; in sth ဦးဆောင်သည်။

          • The champion is leading his nearest rival by 18 seconds.

          ခေါင်းဆောင်သည်။ ဦးဆောင်သည်။

          • lead a discussion.

          ဖဲဝိုင်းတွင် စကစားသည်။ ဖဲချပ်ကို စချသည်။

          • It's your turn to lead.

          ~ leads 3rd person; ~ led past and past participle; ~ leading present participle

           Adjective

           ~ Leading ကြီးမှူးသော။ ဦးစီးနာယကဖြစ်သော။ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြဖြစ်သော။