imitate

Noun

လိုက်တုသည်။ အတုယူသည်။ နည်းယူ-နည်းခိုးသည်။ imitation တူအောင်တုခြင်း။ အတုအပ။

  Verb

  often passive အတုခိုးသည်။ တုသည်။

  • his style was imitated by many other writers.

  အတုခိုးသည်။ တုသည်။

  • He's very clever at imitating her Irish accent.

  ~ imitates 3rd person; ~ imitated past and past participle; ~ imitating present participle

   Adjective

   ~ Imitative အတုယူ၍ပြုလုပ်သော။