identical

Noun

ထပ်တူညီသော

  ~ Identity အတူတူ ဖြစ်ခြင်း။ ထပ်တူထပ်မျှ-ဖြစ်ခြင်း-ရှိခြင်း။

   Verb

   ~ Identify ထပ်တူဖြစ်စေသည်။ တစ်စည်းတစ်လုံးတည်း ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။ အတူတူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။

    Adjective

    the~ အခြားမဟုတ်သော။

    • This is the identical room we stayed in last year.

    ~ to/with sb/sth ထပ်တူ ဖြစ်သော။ တထေရာတည်းဖြစ်သော။ ချွတ်စွပ်တူသော။

    • This picture is identical to one my mother has.