hold

Noun

sing ဆုပ်ကိုင်ခြင်း။ တွယ်ရာ။

 • She kept a firm hold of her little boy's hand as they crossed the road.

သင်္ဘော၊ လေယာဉ်တို့၏ ဝမ်း။ ဝမ်းလိုဏ်။ ကုန်ခန်း။

  ဆုပ်ကိုင်ခြင်း။ ဖမ်းကိုင်ခြင်း။

  • wrestling holds.

  sing ~ on/ over sb/sth နိုင်ချက်။

  • He has some kind of sinister hold over his younger brother.

  ~ on sb/sth သြဇာ။ အာဏာ။ ချုပ်ချယ်မှု။

  • The military has tightened its hold on the country.

  တွယ်စရာ။ ခြေကုပ်လက်တွယ်။

  • There are very few holds on the cliff face.

  ~ holds plural

   Verb

   ဆုပ်ကိုင်သည်။ ကိုင်သည်။ စွဲသည်။ ပွေ့သည်။ ပိုက်သည်။ ကိုက်ထားသည်။

   • The girl was holding her father's hand.

   နိုင်သည်။ ခံသည်။ ထိန်းထားသည်။ ထိန်းချုပ်ထားသည်။

   • Is that branch strong enough to hold you/your weight?

   ကိုယ်ဟန်အနေအထား တစ်မျိုးမျိုး ထားသည်၊ နေသည်။

   • The wood is held in position by a clamp.

   တောင့်သည်။ ခိုင်သည်။ ခံသည်။ ခိုင်မြဲ သည်။ ခံသည်။ တည် သည်။ တည် ဆဲ ဖြစ်သည်။

   • I don't think the shelf will hold if we put anything else on it.

   ဝင်သည်။ ဆံ့သည်။ ကာသည်။ အရက်ကို ဣန္ဒြေမပျက် သောက် နိုင် သည်။

   • My brain can't hold so much information at one time.

   ထိန်းထားသည်

   • The governing party held the seat/but with a greatly reduced majority.

   ထိန်းသိမ်းသည်။ ချုပ်နှောင်သည်။ ဖမ်းထား သည်။

   • The terrorists are holding three men hostage.

   ကိုင်သည်။ ပိုင်သည်။ ထမ်းဆောင်သည်။ ထိန်းသိမ်းထားသည်။

   • An American conglomerate holds a major share in the company.

   ဆွဲဆောင်ထားသည်

   • A good teacher must be able to hold her pupils' attention.

   အယူရှိသည်။ ယူဆသည်။ fml သဘောထားသည်။

   • He holds strange views on religion.

   ကျင်းပသည်။ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်သည်။

   • The meeting will be held in the community centre.

   ကားဘီး စသည် ခြေကုပ်မြဲသည်၊ မချော်။

   • My new car holds the road well.

   … ရပ်ညွှန်းအတိုင်း ဦးတည် ရွေ့လျား သည်၊ ခုတ်မောင်းသည်၊ ပျံသန်း သည်။ အသံ မြင့် မြင့် ဆွဲငင် သီဆို နိုင် သည်။

   • The ship is holding a southeasterly course.

   ဖုန်းပြောမည့်သူ မအားသေး၍ ကိုင်ထားသည်၊ စောင့်သည်။

   • Mr Crowther's extension is engaged at the moment; will you hold the line?

   ဆိုင်းထားသည်

   • Hold the front page ie Do not print it until a certain piece of news is available!

   ~ holds 3rd person; ~ held past and past participle; ~ holding present participle

    in

    Noun

    အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

     ~ ins plural

      Adjective

      ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

      • pastels and light colors are in this year.

      Adverb

      ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

      • The top drawer is the one with the cutlery in.

      အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

      • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

      အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

      • Nobody was in when we called.

      တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

      • Applications must be in by 30 April.

      တွင် ဆိုက်ရန်

      • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

      ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

      • Is the tide coming in or going out?

      သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

      • The cows will be in for milking soon.

      ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

      • Short skirts are coming in again.

      ရွေးချယ်ခံရလျက်

      • Several new Labour councillors got in at the last election.

      sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

      • England were in first.

      Preposition

      နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • the highest mountain in the world.

      ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • What have you got in your hand/pocket?

      ထဲ။ အထဲ။

      • He dipped his pen in the ink.

      ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။ ⊂ MORNING, TIME n

      • I'm getting forgetful in my old age.

      ၌။ အတွင်း။

      • It will be ready in a weeks.

      ၌။ အတွင်း။

      • It's the first/only letter I've had in 10 days.

      ဝတ်လျက်

      • She was all in black.

      ထဲ။ အထဲ။

      • He was sitting alone in the darkness.

      ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

      • His things were in order/in a complete mess.

      ၌။ မှာ။ တွင်။

      • He's in the army/navy/air force.

      စဉ်။ အတွင်း။

      • In all the commotion I forgot to tell her the news.

      တွင်။ မှာ။

      • be in a play/concert

      ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • There are 31 days in May.

      အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

      • She has her hair in a pony-tail.

      လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

      • notes written in biro/ink/pencil.

      ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

      ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

      • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

      တွင်

      • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

      Abbreviation

      inch

      • He is 6ft 2 in tall.

      in-

      Prefix

      also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

      • intake

      also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

      • infinite

      အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

      • inflame

      -in

      Combining form

      လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

      • sit-in

      In

      Noun

      ~ Ins plural