have

Noun

လူရတတ်များ။ လူကုံထံများ။ လူချမ်းသာများ။

 • an increasing gap between the haves and have-nots.

~ haves plural

  Verb

  brit have got ပစ္စုပ္ပန် ကာလ ပြ ကြိ ယာ နှင့် မ သုံး ပါ။ Possessing ပိုင်ဆိုင် ခြင်း အနက်။ မှာရှိ သည်။ ပိုင်ဆိုင်သည်။

  • He has a house in Boston and a beach house on the coast.

  ရှိသည်

  • You've got a cut on your chin.
  • Does the house have central heating?
  • indicating a relationship I have two sisters.
  • Surely she didn't have the nerve to say that to him?

  ရှိသည်။ …မှာရှိသည်။

  • We don't have the resources to expand our operation.

  ဖြစ်သည်။ ရှိသည်။ သိသည်။

  • I have no doubt that you're right. မင်းမှန်တယ် ဆိုတာ ငါသံသယမရှိဘူး။

  တစ်စုံတစ်ခုသောအခြေအနေ ဖြစ်သည်၊ ရှိသည်။

  • They have orders coming in at the rate of 30 an hour.

  တစ်စုံတစ်ရာရှိသည်၊ ဖြစ်သည်။

  • He says he has a headache.

  Taking or accepting somebody တာဝန်ယူခြင်း သို့ ပေးခြင်းအနက်။ no passive; sometimes in the -ing form to indicate an intention or arrangement for the future ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သည်။

  • Are you having the children tomorrow afternoon?

  ဧည့်ခံသည်။ ဖိတ်ကြားသည်။

  • We had some friends round for dinner last night.

  ~ sb as sth တာဝန်ပေးသည်။

  • We'll have Jones as our spokes-man.

  ဆုပ်ကိုင်သည်။ ထားရှိသည်။

  • He had his head down as he walked out of the court.

  ထားသည်။ ထားရှိသည်။

  • We used to have that painting over the fireplace.

  အလုပ်တာဝန် ရှိသည်။

  • He has a lot of homework tonight.

  rarely passive except in sense 9 Performing an action အပြုအမူတစ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း အနက်။ အချိန်ပမာဏတစ်ခု အတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်ကို ပြသည်။

  • I had a swim to cool down.

  စားသည်၊ သောက်သည်။

  • I usually have a sandwich for lunch.

  ~ Receiving, Undergoing လက်ခံရရှိခြင်း သို့ ကုသမှု၊ ပြုပြင်မှုခံယူခြင်းအနက်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလပြကြိယာနှင့် မသုံးပါ။ တစ်ခုခုကို လက်ခံရရှိသည်။

  • I had a letter from my brother this morning.

  ခံယူရသည်၊ သင်ယူသည်စသည်။

  • How many driving lessons have you had so far?

  ခံစား၊ ကြုံတွေ့သည်။ ခံစား၊ ကြုံတွေ့ရသည်။

  • They seem to be having some difficulty in starting the car.

  ~ Producing ထုတ်ပေးခြင်းအနက်။ မွေးဖွားသည်။

  • Our dog has had two lots of puppies.

  အကျိုးသက်ရောက်စေသည်

  • His paintings had a strong in fluence on me as a student.

  Causing or allowing something to happen ဖြစ်ပေါ် စေခြင်းအနက်။ ကျင်းပသည်။

  • We're having another meeting soon.

  fml စီစဉ်သည်။ လုပ်စေသည်။

  • Have the driver bring the car around at 4.

  used with a n + past participle လုပ်စေသည်။

  • They're going to have their house painted.

  used with a n + past participle ခံရသည်။

  • They have had their request refused.

  used in negative sentences, esp after will not, cannot, etc ခွင့်ပြု သည်။ သည်း ခံ သည်။

  • We can't have boys arriving late all the time.

  ဖြစ်စေသည်

  • She had her audience listening attentively.

  no passive ဖြစ်နေစေသည်။ ရှိနေစေသည်။

  • They said they'd have the car ready by Tuesday.

  ~ Other meanings အခြားအနက်များ။ Esp passive အလိမ်ခံရသည်။

  • I'm afraid you've been had.

  ကာမဆက်ဆံသည်

   auxiliary verb ~ past participle နှင့်တွဲသုံးပြီး၊ ပြီးစီးကြောင်းဖော်ပြသော အကူကြိယာ

   • He'll have had the results by now.

   3rd pers sing prest ~ has to; had to in negative sentences and questions usu formed with do တာဝန်ရှိသည်။ လိုအပ်သည်။ …ရန်ရှိသည်။ …ဖို့လိုသည်။

   • He has to pass an examination before he can start work.

   အကြံပေးသော အခါ၊ ထောက်ခံသောအခါ သုံးသည်။ …ဖို့လိုသည်။

   • You simply have to get a new job.

   ယုတ္တိဗေဒနည်းဖြင့် ကောက်ချက်ချ သောအခါသုံးသည်။ …ရမည်။

   • There has to be a reason for his strange behaviour.

   esp ironic တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်လာသည့်အခါမျိုးတွင် အထေ့အငေါ့သုံး

   • Of course/it had to start raining as soon as I'd hung all the washing out!

   ~ has 3rd person; ~ had past and past participle; ~ having present participle

    it

    Pronoun

    third person singular used as the subject or object of a v or after a prep

     ထိုအရာ။ ၎င်း။ ယင်း။ အဲဒါ။

     • We have $ 500. Will it be enough for a deposit?

     ဒါကြောင့်။ ဒီအတွက်။ အဲဒါ။

     • When the factory closes/it ie this event will mean 500 people losing their jobs.

     ဒါ

     • Was it you who put these books on my desk?

     ထို။ ယင်း။ ၎င်း။ ဒါ။

     • It appears that the two leaders are holding secret talks.

     ကတ္တားအဖြစ်

     • It's a long time since they left.

     ကတ္တားအဖြစ်

     • It's getting very competitive in the car industry.

     သူ။ ဟာ။

     • It was three weeks later that he heard the news.

     IT

     Abbreviation

     computing INFORMATION TECHNOLOGY

      off

      Noun

      sing ~ the off တာထွက်။

      • They're ready for the off.

      ခရစ်ကက်တွင် ရိုက်လှည့်ကျသူ မျက်နှာမူရာ ကွင်းတစ်ခြမ်း။

      • play the ball to the off.

      Adjective

      ~ with sb infml esp Brit ခပ် စိမ်းစိမ်း။ ဗန်း မကြည် သော

      • He was a bit off with me this morning.

      လက်မခံနိုင် သော။ လွန်လွန်းသော

      • They want to cut our expenses—that's a bit off/isn't it?

      မကျန်းမာ သော။ နေမကောင်းသော

      • You look a bit off this morning/Mary.

      ပုပ် သော။ သိုး သော

      • The milk smells/tastes decidedly off.

      Adverb

      ခရီးကွာလှမ်းမှုပြသောစကားအချိန်ကွာလှမ်းမှုပြသောစကား

      • The town is still five miles off.

      ဖယ်ရှားခြင်း၊ ချွတ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း စသည် ပြသောစကား

      • He's had his beard shaved off.

      ထွက်ခြင်း၊ သွားခြင်းကို ပြသောစကား

      • They're off ie The race has begun.

      ဖျက်သိမ်းခြင်းပြသော စကား

      • The wedding/engagement is off.

      ပျက်လျက် ပြတ်လျက် ရှိသည်။ ပိတ် ထားသည်။

      • The water/gas/electricity is off.

      esp Brit …ဟင်း မရနိုင် ဖြစ်သည်

      • The fish with almonds is off today.

      ခွင့်ယူသည်၊ ယူမည်

      • I think I'll take the afternoon off ie not work this afternoon.

      လျှော့ ပေးသည်

      • shoes with £ 5 off.

      ဇာတ်ခုံနောက်ဘက်မှ သို့ ဘေးဘက်မှ။

      • noises/voices off.

      Preposition

      မှ။ က။

      • Scientists are still a long way off finding a cure.

      မှ ခွဲထွက်သော။ မှ ထုတ်ထားသော

      • a bathroom off the main bedroom.

      မလှမ်းမကမ်းတွင်

      • an island off the coast of Cornwall.

      ဖြတ်လျက်၊ ပြတ်လျက်။

      • He's finally off drugs ie He no longer takes them.

      Verb

      ~ offs 3rd person; ~ offed past and past participle; ~ offing present participle

       off-

       Prefix

       ကွာသော၊ လှမ်းသော၊ ဝေးသော၊ ချသော အနက်တို့ဖြင့် ကြိယာ စသည် ပုဒ်ဖွဲ့ရာတွင် သုံးသည့် ရှေ့ဆက်

       • off-stage