hardware

Noun

ကုန်မာပစ္စည်း

  computing ကွန်ပျူတာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ။

   အကြီးစားစက်ပစ္စည်း။ အကြီးစား စက်လက်နက် ပစ္စည်း။

   • military hardware.

   ~ hardwares plural