hard core

Noun

အမာခံလူ

 • a hard core of troublemakers.

အမာခံ လမ်းခင်းရာ စသည်၌ အောက်ခံ ခဲ၊ အုတ် စသည်

  Adjective

  အမာခံဖြစ်သော

  • hard-core supporters of the National Front.

  အလွန့်အလွန် ညစ်ညမ်း သော။

  • hard-core pornography.

  hard-core

  Noun

  အတွင်းသားအောက်ခြေအမာခံ။ အမာခံကြောရိုး။

   hardcore

   Adjective

   အမာခံဖြစ်သော