give

Noun

ကျုံ့နိုင်စန့်နိုင်ခြင်း

 • There is no give in a stone floor.

~ gives plural

  Verb

  Causing somebody or something to have or receive ~ sth to sb ပေးသည်

  • She gave her mother the tickets/gave the tickets to her mother to look after.

  ~ sth to sb လက်ဆောင်ပေးသည်။ ~ sth to sth ပေးလှူသည်။

  • What are you giving to your brother for his birthday?

  အချိန်၊ အခွင့်အလမ်း စသည် ပေးသည်။ ခွင့်ပြုသည်။

  • They gave me a week to make up my mind.

  ~ sb; sth for sth တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ငွေစသည် ပေးသည်၊ ပေးရသည်။

  • How much will you give me for my old car?

  ~ sth to sb စိတ်ကူး၊ အကြံဉာဏ်၊ ပညာ၊ သက်သေခံချက် စသည် ပေးသည်။

  • She gives private lessons to supplement her income.

  ~ sth to sb/sth အာရုံစိုက်သည်။ အလေးထားသည်။ ဦးစားပေးသည်။

  • The government should give top priority to rebuilding the inner cities.

  ~ sth to sb အပြစ်၊ သြဇာ ပေးသည်။

  • The judge gave him a nine-month suspended sentence. Causing somebody to suffer

  ~ sth to sb ရောဂါပေးသည်။ ကူးစက်စေသည်။

  • You've given me your cold/given your cold to me.

  ဆင်ခြေပေးသည်

  • Don't give me that rubbish about having a headache —I know you don't want to go to the party.

  တယ်လီဖုန်း ဆက်သည်။

  ထားပါတော့

  • The government has a good record on inflation/I give you that/but what is it doing about unemployment? ဒါတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့…။

  ~ Performing, Providing ပြဇာတ် စသည် ကပြသည်၊ တင်ဆက်သည်။ အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။

  • give a poetry reading/a song recital.

  ညစာစားပွဲ၊ ဧည့်ခံပွဲစသည် တည်ခင်းသည်၊ ပေးသည်။

  • I'm giving a dinner party next Friday evening would you like to come?

  အမူအရာ ပြသည်။

  • He gave a start and woke up suddenly.

  ~ Expressing, Declaring ညည်းသံ၊ ရယ်သံ စသည် ပေးသည်၊ ပြုသည်။

  • He gave a strangled cry and fell to the floor.

  …ကျန်းမာစေကြောင်းကမ်ပေ့ ကြပါစို့။

  • Ladies and gentlemen/I give you his Royal Highness/the Prince of Wales.

  ဘောလုံးပွဲတွင် လူကျွံဘော၊ ဘေးထွက်ဘော၊ ပြစ်ဒဏ် ဘော စသည် ပေး သည်။

  • He was given offside by the referee.

  ဖြစ်ပေါ်စေသည်

  • All that heavy lifting has given me a pain in the back.

  ညွတ်သည်၊ ကွေးသည် သို့ အလျှော့ ပေးသည်။

  • The branch began to give under his weight.

  ပေးသည်။ … ဖြစ်စေသည်။ … ရှိစေ သည်။

  • Her acting has given pleasure to ie pleased millions of people.

  ပိတ်၊ ပစ် ကန်၊ တွန်း၊ ထိုး သည်။ မွှေးမွှေး ပေးသည်။ တိုက် ပေးသည်။

  • the heavy door didn't give until the fifth push.

  ~ gives 3rd person; ~ gave past tense; ~ given past participle; ~ giving present participle

   Adjective

   ~ Given သဘောတူပြီးသော။ ပေးထားသော။ ဝန်ခံထားပြီးသော။

    rise

    Noun

    အတက်။ တိုးတက်မှု။

    • His rise to power was very rapid.

    ~ in sth တိုးခြင်း။

    • a rise in the price of meat/the value of the dollar/the average temperature.

    US raise လစာတိုးခြင်း

    • demand a rise from next October.

    အတက်။ ကုန်းမော့။ ကမူ။

    • At the top of the rise they paused for a rest.

    ~ rises plural

     Verb

     တက်သည်။ ထသည်။

     • the tiny aircraft rose from the ground.

     fml ထသည်။

     • He was accustomed to rising ie getting out of bed early.

     fml အစည်းအဝေး ရုပ်သိမ်းသည်။

     • The House ie Members of the House of Commons rose at 10 pm.

     တက်သည်။ ကြီးမြင့်သွားသည်။ တိုးသည်။

     • Air pollution has risen above an acceptable level.

     အသံ မြင့်တက်သည်။ စူးရှကျယ် လောင် လာသည်။

     • Her voice rose in anger.

     လေတိုက်နှုန်း မြန်လာသည်၊ ပြင်းလာသည်။

     • The wind is rising—I think there's a storm coming.

     ခံစားချက် ပြင်းထန်လာသည်။

     • He felt anger rising up within him.

     စိတ်ဓာတ် တက်ကြွလာ သည်။

     • Her spirits rose at the news.

     မျက်နှာ စသည် နီမြန်းလာသည်။

     • The boy's colour rose and he lowered his eyes.

     ခေါင်းမွေး ထောင်လာသည်။

     • The hair on the back of my neck rose when I heard the scream.

     အလားအလာရှိသည်။ ရာထူးတိုးသည်။

     • He rose from the ranks to become an officer.

     ~ up against sb/sth fml ထကြွသည်။ ပုန်ကန်သည်။

     • the activists urged militant factions to rise up.

     နေ၊ လစသည် ထွက်သည ပေါ်ထွန်းသည်။ ထိုးထွက်သည်။

     • The sun rises in the east.

     မြင့်တက်သည်

     • The ground rose steeply all around.

     မြစ်ဖျားခံသည်

     • The Thames rises in the Cotswold Hills.

     ပွတက် သည်။

     • My cake is a disaster—it hasn't risen.

     ~ from sth ပြန်လည်သက်ဝင်လူးလွန့်လာသည်။

     • your sister has risen from the dead.

     ~ rises 3rd person; ~ rose past tense; ~ risen past participle; ~ rising present participle