get

Noun

~ Getter ရသူ။ ရရှိသူ။ ရအောင်လုပ်သူ။

  ~ gets plural

   Verb

   ရသည်။ ထိမှန်သည်။ ခံစားရသည်။

   • I got a letter from my sister this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာသည်။ Reaching or bringing to a particular state or condition

   • get angry/bored/hungry/worried. It/The weather is getting colder.

   for oneself/sb ရသည်။

   • She opened the door wider to get a better look.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်သည်။ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိသည်။

   • get dressed/undressed ie put one's clothes on/take one's clothes off.

   ~ sb/sth for oneself/sb ယူသည်။ ခေါ်သည်။

   • Go and get a dictionary and we'll look the word up.

   ~ sth for sth ရောင်း၍ရသည်။

   • How much did you get for your old car? I got $ 800 for it.

   ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။ အပြစ်ရသည်။

   • He got ten years ie was sentenced to ten years in prison for armed robbery.

   ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုမှ လွှင့်ထုတ်ချက် ဖမ်းယူရသည်။ တယ်လီဖုန်း နှင့် အဆက်အသွယ် ရသည်။

   • We can't get Channel 4 in our area.

   ဝယ်ယူသည်။ အမြဲဝယ်သည်။

   • Do you get the 'Telegraph' or the Guardian'?

   ရောဂါ ရသည်။ ဝေဒနာ ခံစားရသည်။

   • She gets ie regularly suffers from bad headaches.

   အဆင့်၊ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ စသည် ရသည်၊ ချီးမြှင့်ခံရသည်။

   • She got a first class degree in English at Oxford.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုနိုင် သည်။ Making something happen

   • It's not hard to get him talking; the problem is stopping him!

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • I couldn't get the car to start ie make it start this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်၊ ဖြစ်သည်။

   • She soon got the children ready for school.

   တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်သည်။ Reaching the point where one does something

   • I got talking to her/We got talking.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်သည်။

   • You'll like her once you get to know her.

   အခွင့်အလမ်း ရသည်။

   • Did you get to see the Louvre while you were in Paris?

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်။ တစ်စုံတစ်ရာပြုသည်။

   • The bridge was destroyed so we couldn't get across ie cross the river.

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • The general had to get his troops across the river.

   ~ to/into/in ရောက်သည်။

   • The train gets into Glasgow at 6 o'clock in the morning.

   တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် သွားသည်၊ သွားစို့။

   • We're going to be late; let's get a taxi.

   အစား အသောက် အသင့်ပြင်သည်၊ ပြင်ဆင်သည်။

   • Don't disturb your mother while she's getting the dinner.

   ဖမ်းသည်။ မိသည်။ ချုပ်ကိုင်သည်။

   • He was on the run for a week before the police got him.

   ဖမ်းသည်။ ဖမ်းမိသည်။ အနာတရဖြစ်စေသည်။ သတ်သည်။ မှန်သည်။ ထိသည်။ ရိုက်သည်။ ထုသည်။

   • She fell overboard and the sharks got her.

   နားလည်သည်။ သဘော ပေါက်သည်။ ကြားသည်။

   • She didn't get the joke.

   မိသည်

   • What's the capital of Luxembourg? I don't know; you've got me there!

   စိတ်ဆိုးသည်

   • It really gets me when she bosses people around.

   ~ gets 3rd person; ~ got past tense; ~ getting present participle; ~ gotten past tense

    go

    Noun

    goes အလှည့်။

    • Whose go is it?

    တက်ကြွမှု

    • She's full of/She's got a lot of get up and go!

    ~ goes plural

     Verb

     သွားသည်။ သွားရောက်သည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်။ ညွှန်ကြားရာကို လိုက်နာပြုလုပ်သည်။ အခြေအနေ တစ်စုံတစ်ရာသို့ ရောက်သည်။ ~ go-ahead ထကြွဖျတ်လတ်သော။ လုံ့လဝီရိယရှိသော။ ~ to go between အောင်သွယ်-ကြားဝင်၍ စေ့စပ်-ပေးသည်။ ကြားလူ။ ~ to go about one's business ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စ ကိုယ်လုပ်သည်။ ~ to go down အောက်ကျသည်။ ကျဆင်းသည်။ နှစ်မြှုပ်သည်။ ~ to go too far အလွန်အကျွံ-စည်းလွန်ကမ်းလွန်-ဖြစ်သည်။ ~ go on ဆက်လုပ်။

      Movement တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ ခရီးသွားသည်။

      • She has gone to see her sister this weekend. Are you going home for Christmas?

      ထွက်ခွာသည်။ သွားသည်။ ~ to sth; with sb တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် သွားသည်။

      • They came at six and went at nine. Has she gone yet?

      usu without a or the ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် သွားသည်။ usu without a or the တက်သည်။

      • go to hospital/US go to the hospital ie for medical treatment.

      ~ for sth; also used with the -ing form of a V ထွက်သည်။ သွားသည်။ ~ on sth ထွက်သည်။ သွားသည်။ တက်သည်။

      • Shall we go for a drink ie at a pub or bar after work?

      သွားသည်၊ ပြေးသည်၊ မောင်းသည်၊ စီးသည် စသည်

      • We still have five miles to go ie until we reach our destination.

      သွားသည်။ ပြေးသည်။ ရွေ့သည်။

      • The car went skidding off the road into a ditch.

      ပို့သည်။ တင်သည်။ သွားသည်။

      • Such complaints must go through the proper channels.

      from to သွားသည်။ ရောက်သည်။ တိုင်သည်။ အလျားစသည် ရှိ သည်။

      • Our garden goes down as far as the river.

      Position ထားသည်။ in/ into sth တော်သည်။ ကိုက်သည်။ တန်သည်။ ဆံ့သည်။ into sth ကိန်းချင်းစားရာတွင် ဝင်သည်။ ပြတ်သည်။

      • This dictionary goes on the top shelf.

      Activity ဘဝ၊ စီးပွားရေးစသည် အခြေအနေ ရှိသည်။

      • How did your interview go? It went very well/thank you.

      တာလွှတ်ခြင်း စသည်တွင် စလုပ်ရန် အချက်ပေး စကား။ ပြေး၊ ထွက်၊ ခုန် စသည်။

      • I'll say One/two/three/go! as a signal for you to start.

      စက် စသည် လည်သည်/သွားသည်။

      • This machine goes by electricity.

      ~ State ထိပ်ပြောင်၊ မျက်စိကန်း၊ ချဉ်၊ ပုပ်သိုး စသည် သွားသည်။

      • go bald/blind/mad/pale/bankrupt.

      ~ BECOME နေသည်။

      • The police usually go armed in this part of the city.

      သတိမထားမိ၊ သတိမမူမိ ဖြစ်သည်။

      • Police are worried that many crimes go unreported ie are not reported to them.

      ~ Sound အလိုက်၊ တေးသွားရှိသည်။ ဆိုသည်။

      • How does that song go?

      မြည်သည်။ အော်သည်။ လုပ်ပြသည်။

      • She went like this with her hand.

      Coming to an end ပျောက်သည်။

      • I've washed it repeatedly but the stain won't go.

      used after must, have to or can ရှင်းပစ်သည်။ ဖယ်ပစ်သည်။ ဖယ်ထုတ်သည်။

      • He's incompetent __ he'll have to go.

      မျက်စိအခြေအနေ၊ စိတ် အခြေအနေ စသည် ယိုယွင်း လာသည်၊ ပိုမိုဆိုးရွား လာသည်။

      • His mind is going ie He is losing his mental powers.

      ပျက်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုသော အခြေအနေ မဟုတ်တော့။

      • The company has gone into liquidation ie become bankrupt.

      ခရာမှုတ်ခြင်း၊ ခေါင်းလောင်း တီးခြင်း စသည် အသံဖြင့် အချက်ပေးသည်။

      • The whistle goes at the end of the match.

      ~ goes 3rd person; ~ went past tense; ~ gone past participle; ~ going present participle