get

Noun

~ Getter ရသူ။ ရရှိသူ။ ရအောင်လုပ်သူ။

  ~ gets plural

   Verb

   ရသည်။ ထိမှန်သည်။ ခံစားရသည်။

   • I got a letter from my sister this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာသည်။ Reaching or bringing to a particular state or condition

   • get angry/bored/hungry/worried. It/The weather is getting colder.

   for oneself/sb ရသည်။

   • She opened the door wider to get a better look.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်သည်။ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိသည်။

   • get dressed/undressed ie put one's clothes on/take one's clothes off.

   ~ sb/sth for oneself/sb ယူသည်။ ခေါ်သည်။

   • Go and get a dictionary and we'll look the word up.

   ~ sth for sth ရောင်း၍ရသည်။

   • How much did you get for your old car? I got $ 800 for it.

   ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။ အပြစ်ရသည်။

   • He got ten years ie was sentenced to ten years in prison for armed robbery.

   ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုမှ လွှင့်ထုတ်ချက် ဖမ်းယူရသည်။ တယ်လီဖုန်း နှင့် အဆက်အသွယ် ရသည်။

   • We can't get Channel 4 in our area.

   ဝယ်ယူသည်။ အမြဲဝယ်သည်။

   • Do you get the 'Telegraph' or the Guardian'?

   ရောဂါ ရသည်။ ဝေဒနာ ခံစားရသည်။

   • She gets ie regularly suffers from bad headaches.

   အဆင့်၊ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ စသည် ရသည်၊ ချီးမြှင့်ခံရသည်။

   • She got a first class degree in English at Oxford.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုနိုင် သည်။ Making something happen

   • It's not hard to get him talking; the problem is stopping him!

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • I couldn't get the car to start ie make it start this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်၊ ဖြစ်သည်။

   • She soon got the children ready for school.

   တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်သည်။ Reaching the point where one does something

   • I got talking to her/We got talking.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်သည်။

   • You'll like her once you get to know her.

   အခွင့်အလမ်း ရသည်။

   • Did you get to see the Louvre while you were in Paris?

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်။ တစ်စုံတစ်ရာပြုသည်။

   • The bridge was destroyed so we couldn't get across ie cross the river.

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • The general had to get his troops across the river.

   ~ to/into/in ရောက်သည်။

   • The train gets into Glasgow at 6 o'clock in the morning.

   တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် သွားသည်၊ သွားစို့။

   • We're going to be late; let's get a taxi.

   အစား အသောက် အသင့်ပြင်သည်၊ ပြင်ဆင်သည်။

   • Don't disturb your mother while she's getting the dinner.

   ဖမ်းသည်။ မိသည်။ ချုပ်ကိုင်သည်။

   • He was on the run for a week before the police got him.

   ဖမ်းသည်။ ဖမ်းမိသည်။ အနာတရဖြစ်စေသည်။ သတ်သည်။ မှန်သည်။ ထိသည်။ ရိုက်သည်။ ထုသည်။

   • She fell overboard and the sharks got her.

   နားလည်သည်။ သဘော ပေါက်သည်။ ကြားသည်။

   • She didn't get the joke.

   မိသည်

   • What's the capital of Luxembourg? I don't know; you've got me there!

   စိတ်ဆိုးသည်

   • It really gets me when she bosses people around.

   ~ gets 3rd person; ~ got past tense; ~ getting present participle; ~ gotten past tense

    over

    Noun

    ခရစ်ကက်ကစားနည်းတွင် ဘောလုံးပစ်ပေး လှည့်ကျသူက အစဉ် လိုက်ပစ် ပေး သော ဘောလုံး ခြောက် လုံး တစ်စု။

    • dismiss two batsmen in the same over.

    ~ overs plural

     Adverb

     အောက်သို့။ ငိုက်လျက်။ စိုက်လျက်။

     • The wind must have blown it over.

     တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့

     • The car skidded off the road and rolled over and over down the slope.

     ဘက်သို့။ ဆီသို့။ ဆီကို။ ဆီမှာ။

     • He rowed us over to the other side of the lake.

     လုံးလုံး။ အလုံးစုံ။

     • The lake is completely frozen over.

     ကျန်လျက်

     • If there's any food left over/put it in the fridge.

     အထက်။ ပို၍။

     • It's two metres long or a bit over.

     esp US အစအဆုံး။ အလုံးစုံ။

     • He repeated it several times over until he could remember it.

     အဆုံးတိုင်။ အပြီးသတ်လျက်။ နိဂုံးချုပ်လျက်။

     • By the time we arrived the meeting was over.

     အခြားတစ်ဖက်သို့ ပြောင်းလျက်။

     • He's gone over to the enemy ie joined them.

     ရေဒီယိုတယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရာ၌ ဒါပဲ။

     • Message received. Over ie It is your turn to speak.

     Preposition

     ဤနေရာ၌ above ဖြင့် အစားမထိုးရပေ။ အထက်တွင်။ အုပ်၍။ အပေါ်က။

     • He put his hand over her mouth to stop her screaming.

     အပေါ်က။ အထက်တွင်။

     • There was a lamp hanging over the table.

     ကဲ၍။ ကျော်၍။ ဖြတ်၍။ ထိုမှာ ဘက်တွင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်။ ကျော်၍။

     • a bridge over the river. run over the grass. escape over the border.

     esp all over တစ်ဝန်းလုံးတွင်။ တစ်လွှား၌။

     • He's famous all over the world.

     မက

     • He's over two metres tall.

     အပေါ်။ ကို။

     • He has little control over his emotions.

     အတွင်း။ မှာ။ အတွင်း။ ကျော်လွန်၍။ ကျော်လွန်ရန်။

     • Over the next few days they got to know the town well.

     နှင့် ပတ်သက်၍။

     • a disagreement over the best way to proceed.

     မှာ။ ဖြင့်။

     • We heard it over the radio.

     ကြားက

     • I couldn't hear what he said over the noise of the traffic.

     Prefix

     အလွန့်အလွန်။ လုံးလုံးလျားလျား။ အပေါ်က။

      over-

      Prefix

      အပေါ်၊ အပြင်၊ အလုံးစုံဟု အနက်ရှိသော ရှေ့ဆက်

      • overcoat.

      အလွန်၊ အပို၊ တရားလွန်၊ လွန်လွန်ကဲကဲဟု အနက်ရှိသော ရှေ့ဆက်

      • overgeneralize.