get

Noun

~ Getter ရသူ။ ရရှိသူ။ ရအောင်လုပ်သူ။

  ~ gets plural

   Verb

   ရသည်။ ထိမှန်သည်။ ခံစားရသည်။

   • I got a letter from my sister this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာသည်။ Reaching or bringing to a particular state or condition

   • get angry/bored/hungry/worried. It/The weather is getting colder.

   for oneself/sb ရသည်။

   • She opened the door wider to get a better look.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်သည်။ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိသည်။

   • get dressed/undressed ie put one's clothes on/take one's clothes off.

   ~ sb/sth for oneself/sb ယူသည်။ ခေါ်သည်။

   • Go and get a dictionary and we'll look the word up.

   ~ sth for sth ရောင်း၍ရသည်။

   • How much did you get for your old car? I got $ 800 for it.

   ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။ အပြစ်ရသည်။

   • He got ten years ie was sentenced to ten years in prison for armed robbery.

   ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုမှ လွှင့်ထုတ်ချက် ဖမ်းယူရသည်။ တယ်လီဖုန်း နှင့် အဆက်အသွယ် ရသည်။

   • We can't get Channel 4 in our area.

   ဝယ်ယူသည်။ အမြဲဝယ်သည်။

   • Do you get the 'Telegraph' or the Guardian'?

   ရောဂါ ရသည်။ ဝေဒနာ ခံစားရသည်။

   • She gets ie regularly suffers from bad headaches.

   အဆင့်၊ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ စသည် ရသည်၊ ချီးမြှင့်ခံရသည်။

   • She got a first class degree in English at Oxford.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုနိုင် သည်။ Making something happen

   • It's not hard to get him talking; the problem is stopping him!

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • I couldn't get the car to start ie make it start this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်၊ ဖြစ်သည်။

   • She soon got the children ready for school.

   တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်သည်။ Reaching the point where one does something

   • I got talking to her/We got talking.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်သည်။

   • You'll like her once you get to know her.

   အခွင့်အလမ်း ရသည်။

   • Did you get to see the Louvre while you were in Paris?

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်။ တစ်စုံတစ်ရာပြုသည်။

   • The bridge was destroyed so we couldn't get across ie cross the river.

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • The general had to get his troops across the river.

   ~ to/into/in ရောက်သည်။

   • The train gets into Glasgow at 6 o'clock in the morning.

   တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် သွားသည်၊ သွားစို့။

   • We're going to be late; let's get a taxi.

   အစား အသောက် အသင့်ပြင်သည်၊ ပြင်ဆင်သည်။

   • Don't disturb your mother while she's getting the dinner.

   ဖမ်းသည်။ မိသည်။ ချုပ်ကိုင်သည်။

   • He was on the run for a week before the police got him.

   ဖမ်းသည်။ ဖမ်းမိသည်။ အနာတရဖြစ်စေသည်။ သတ်သည်။ မှန်သည်။ ထိသည်။ ရိုက်သည်။ ထုသည်။

   • She fell overboard and the sharks got her.

   နားလည်သည်။ သဘော ပေါက်သည်။ ကြားသည်။

   • She didn't get the joke.

   မိသည်

   • What's the capital of Luxembourg? I don't know; you've got me there!

   စိတ်ဆိုးသည်

   • It really gets me when she bosses people around.

   ~ gets 3rd person; ~ got past tense; ~ getting present participle; ~ gotten past tense

    it

    Pronoun

    third person singular used as the subject or object of a v or after a prep

     ထိုအရာ။ ၎င်း။ ယင်း။ အဲဒါ။

     • We have $ 500. Will it be enough for a deposit?

     ဒါကြောင့်။ ဒီအတွက်။ အဲဒါ။

     • When the factory closes/it ie this event will mean 500 people losing their jobs.

     ဒါ

     • Was it you who put these books on my desk?

     ထို။ ယင်း။ ၎င်း။ ဒါ။

     • It appears that the two leaders are holding secret talks.

     ကတ္တားအဖြစ်

     • It's a long time since they left.

     ကတ္တားအဖြစ်

     • It's getting very competitive in the car industry.

     သူ။ ဟာ။

     • It was three weeks later that he heard the news.

     IT

     Abbreviation

     computing INFORMATION TECHNOLOGY

      on

      Adverb

      ဆက်၍

      • He worked on without a break.

      တိုင်အောင်။ အထိ။ ဆက်၍။ ဆက်ပြီး။

      • Please send my letter on to my new address.

      ဝတ်၊ တပ်၊ ဆောင်း လျက်၊ ပါ

      • Why doesn't she have her glasses on?

      ဖုံး၊ တပ် လျက်၊ ထား၊ ပါ

      • The skirt is finished—I'm now going to sew a pocket on.

      ဖွင့်လျက်

      • Someone has left the tap on ie The water is running.

      လျှပ်စစ်၊ ရေ စသည် ရပြီ၊ ရမည်။

      • We were without electricity for three hours but it's on again now.

      ပွဲ၊ စစ် စသည် ပြလျက်၊ ဖြစ်လျက်။

      • The strike has been on now for six weeks.

      ပြမည် သို့ ရှိသည်။

      • The postal strike is still on ie has not been cancelled.

      ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် စသည် ပြနေသည်၊ ရှိသည်။

      • There's a good play on at the local theatre.

      အစီအစဉ် ရှိသည်။

      • Have we got anything on ie any plans/appointments/etc for this evening?

      ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် ရှိသည်။ အလုပ် ဝင်သည်၊ ဝင်မည်။ တာဝန် ချိန် ဖြစ် သည်။

      • I'm on in five minutes. What time is the group on?

      ယာဉ် ပေါ်သို့ တက်သည်။

      • The bus driver waited until everybody was on.

      ခေါင်းချင်း ဆိုင်။ ဘေး တိုက်။

      • enter the harbour broadside on.

      Preposition

      also fml upon ပေါ်မှာ၊ ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

      • a drawing on the blackboard.

      ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

      • stand on one foot lie on one's back.

      ပေါ်မှာ၊ ပေါ်တွင်။

      • on the plane from London to New York.

      မှာ။ မှ။

      • The burglar was caught with the stolen goods still on him.

      တွင်၊ မှာ။ အမေရိကန်တို့က ုန ကို မြှုပ်၍သုံးလေ့ရှိသည်။

      • US They're arriving Sunday.

      also upon တွင်၊ မှာ။

      • On my arrival home/On arriving home I discovered the burglary.

      နှင့်ပတ်သက်၍။ နဲ့ပတ်သက်လို့။

      • speak/write/lecture on Shakespeare.

      တွင်၊ မှာ၊ က။

      • be on the committee/staff/jury/panel.

      ဖြင့်။ နှင့်။ ကို။

      • The doctor put me on these tablets.

      ဆီသို့။ သို့။ ကို။

      • march on the capital

      fml upon တွင်၊ မှာ။

      • a town on the coast.

      also fml upon တွင်။ မှာ။ အရ။ ဖြင့်။

      • a story based on fact.

      ဖြင့်။ နှင့်။

      • live on a pension/one's savings/a student grant.

      ဖြင့်။ နှင့်။ တွင်။

      • information available on computer/disc/tape.

      also fml upon အပေါ်။ မှာ။

      • a tax on tobacco.

      အပေါ်။ မှာ။ ကို။

      • a ban on imports.

      နှင့်စာလျှင်

      • This month's unemployment figures are 20 000 up on last month.

      ဖြင့်။ နှင့်။ လျက်။

      • on business/holiday.

      ကို။ မှာ။

      • You can phone me on 0181-530 3906.

      also fml upon fml တစ်ခုပြီးတစ်ခု။

      • Wave up on wave of violence spread through the city.