genuine

Noun

~ Genuineness ဟန်မဆောင်ခြင်း။ အစစ်အမှန် ဖြစ်ခြင်း။

  Adjective

  အစစ်အမှန်ဖြစ်သော။ အစစ်။

  • a genuine antique.

  စစ်မှန်သော။ ရိုးသားသော။ သဘောရိုးဖြစ်သော။

  • a genuine offer of help.

  Adverb

  ~ Genuinely စစ်မှန်စွာ။ ဟုတ်မှန်စွာ။