exercise

Noun

လေ့ကျင့်သည်

  ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်း။ စိတ်အလုပ်ပေးခြင်း။ ဉာဏ်အလေ့အကျင့်။

  • The doctor advised him to take more exercise.

  လေ့ကျင့်ခန်း

  • vocal/gymnastic/keep-fit/deep-breathing exercises

  ~ of sth အသုံးချခြင်း။ လက်ကိုင်ပြုခြင်း။

  • The exercise of patience is essential in diplomatic negotiations.

  ~ in sth စွမ်းဆောင်မှု။

  • In the end it proved a pointless exercise.

  often pl စစ် လေ့ကျင့်ခန်း။

  • military exercises.

  အခမ်းအနား။

  • graduation exercises.

  ~ exercises plural

   Verb

   ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်သည်။

   • He exercises twice a day.

   ကိုယ်စိတ်ကြံ့ခိုင်အောင် လေ့ကျင့်သည်။

   • Horses get fat and lazy if they are not exercised.

   ကျင့်သုံးသည်။ အသုံးချသည်။

   • Teachers exercise authority over their pupils.

   ပူပန် ကြောင့်ကြသည်။ ရတက်မအေးဖြစ်သည်။ စိတ်ပူသည်။

   • I am greatly exercised about my son's education.

   ~ exercises 3rd person; ~ exercised past and past participle; ~ exercising present participle

    set

    Noun

    ဆက် အစု

     ~ of sth အစုံ။ ...စုံ။ အစုံ။

     • You can borrow my keys — I've got a spare set.

     ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်။

     • Do not adjust your TV set.

     ပြဇာတ်၊ ရုပ်ရှင် စသည် အခင်း အကျင်း၊ ရှုခင်း။

     • We need volunteers to help build and paint the set.

     ဇာတ်စင်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း။

     • The cast must all be on the set by 7 pm.

     sometimes derog လူစု။ အသိုင်းအဝိုင်း။

     • Oxford's literary set.

     sing ~ of sth ကိုယ်လက်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် တည်နေပုံ။

     • She admired the firm set of his jaw.

     တင်းနစ်ပွဲစဉ် ပွဲငယ် ခြောက်ပွဲ သို့ အထက် ကစားရသော ပွဲ။

     • a five-set match.

     mathematics အစု။

      ဂီတဖြေဖျော်ပွဲတစ်ပွဲ အတွက် စီစဉ်ထား သော တေးသီချင်း အစု။

      • We're playing the final set.

      esp Brit အရည်တူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား အလွှာ။

      • She's in the top biology set.

      also sett ခွေးတူဝက်တူ အောင်းရာ တွင်း။

       ဆံပင်ပုံသွင်းခြင်း

       • A shampoo and set costs £15.

       ပင်ပေါက်။ ပျိုးပင်။

       • onion sets.

       ~ sets plural

        Verb

        ~ Placing in position တည်ခြင်း။ တည်ရှိခြင်း။

         ~ Making, Becoming firm/~ Fixed မာစေ၊ မြဲစေခြင်း။

          တည်ခင်းသည်။ တည်ရှိသည်။

          • She set a tray down on the table.

          ခဲသည်။ မာသည်။

          • Some kinds of concrete set more quickly than others.

          ~ sth to sth ~ fml တို့သည်။

          • set pen to paper ie begin to write.

          esp passive မျက်နှာထား စသည် တင်းသည်။

          • her features never set into a civil parade of attention.

          usu passive ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ် စသည် ဇာတ်အိမ် တည်သည်။

          • The novel is set in pre-war London.

          ~ Moving or flowing ရွေ့လျားခြင်း။

           ဖြစ်စေခြင်း။ ဖန်တီးခြင်း။

           • Causing to be in a particular state or to happen

           နေ၊လ ဝင်သည်။

           • We sat and watched the sun setting.

           ...ပေးသည်၊ လိုက်သည်။

           • The revolution set the country on the road to democracy.

           စ ... စေသည်။ ပေးလိုက်သည်။

           • set a pendulum swinging ချိန်သီးကို စလွှဲ စေသည်။

           ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ချမှတ်သည်။

           • I've set myself to finish the job by the end of the month.

           ~ Adjusting, Arranging ညှိခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း။

            ချိန်သည်။ ဆင်သည်။

            • set a trap ထောင်ချောက်ထောင်သည်။

            ထမင်းစားပွဲပြင်သည်

            • Could you set the table for dinner?

            ~ A in B; B with A usu passive ကျောက်မျက် စီသည်။ စီခြယ်သည်။ စီနစ် သည်။

            • Her bracelet was set with emeralds.

            သတ်မှတ်သည်။ ချမှတ်သည်။ စီစဉ်သည်။

            • They haven't set a date for their wedding yet.

            ~ Creating ဖန်တီးခြင်း။

             စံတင်သည်

             • set a new fashion ဖက်ရှင်သစ်ထွင်သည်။

             ~ sth for oneself/sb သတ်မှတ်သည်။ ရေးဆွဲသည်။

             • She's set herself a difficult task/set a difficult task for herself.

             မာစေ၊ မြဲစေခြင်း။

             • Making or becoming firm or fixed

             ဆံပင်ပုံသွင်းသည်

             • She had her hair washed and set.

             ကျိုးနေသောအရိုး ပြန်ဆက် ပေးသည်။ ကျိုးနေသော အရိုး ပြန်ဆက် သွား သည်။

             • The surgeon set her broken arm.

             စီစဉ်ခြင်း

             • Presenting in the right form

             techn ပုံနှိပ်ရန်စာစီသည်။

             • Books were previously set by hand but much of the work is now done by computer.

             ~ sth to sth တေးသွားဖော်သည်။ သံစဉ်ရေးဖွဲ့သည်။

             • Schubert set many of Goethe's poems to music.

             ~ past and past participle form of set

              ~ sets 3rd person; ~ set past and past participle; ~ setting present participle

               Adjective

               သတ်မှတ်ထားသော

               • There is a set procedure for making formal complaints.

               မပြောင်းလဲသော။ အရိုးစွဲနေသော။

               • As people get older they become more set in their ways.

               ဈေးနှုန်းနှင့်ဟင်း အမည် ပုံသေနေ့လယ်စာ၊ တစ်နပ်စာ

               • a set lunch/menu.

               မျက်နှာအမူအရာ အသက်မပါသော။ လုပ်ထားသော။

               • Her face took on a grim/set expression.

               ~ for sth/ to do sth အသင့်ဖြစ်သော။

               • We're all set to go.

               ပြဋ္ဌာန်းစာ