event

Noun

အဖြစ်အပျက်

  ဖြစ်ရပ်။ အဖြစ်အပျက်။ @OCCURRENCE

  • In the normal course of events/he would have been home by then.

  လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှု။

  • a fund-raising event.

  ပြိုင်ပွဲစဉ်

  • The 800 metres is the fourth event of the afternoon.

  ~ events plural

   Adjective

   ~ Eventful အဖြစ်အပျက်များပြားသော။ အမျိုးမျိုးဖြစ်ပျက်တတ်သော။ ~ Eventual အကျိုးဆက်အနေနှင့် ဖြစ်ပျက်သော။