dying

Noun

သေအံ့ဆဲဆဲလူ။ သေတော့မည့်လူ။

 • Nurses comforted the dying.

~ dyings plural

  Verb

  ဆေးဆိုးသည်။ ဆေးစွဲသည်။

   ~ past and past participle form of die

    Adjective

    သေသည့်အချိန်။ သေအံ့ဆဲဆဲ။

    • I will remember him to my dying day.