downfall

Noun

ရုတ်တရက် စည်းစိမ်ဥစ္စာ/ ရာထူးဂုဏ်သိက္ခာ လျောကျခြင်း ရုတ်တရက် ပျက်စီးခြင်း

    sing ကျဆုံးခြင်း။ ကျဆုံးခန်း။

    • Greed led to his downfall.

    ယင်းသို့ဖြစ်စေသော အကြောင်း။

    • His vanity was his downfall.

    ~ downfalls plural