disorderly

Adjective

ကစဉ့်ကလျား၊ ဖရိုဖရဲ၊ ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေသော။

  • a disorderly heap of clothes.

စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်သော။ ဗရုတ်သုတ်ခနိုင်သော။

  • He was arrested for being drunk and disorderly.