cruel

Noun

~ Cruelty ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအမှု။

  Adjective

  derog ~ to sb/sth ရက်စက်သော။ ကြမ်းကြုတ်သော။ ညှဉ်းပန်းသော။

  • Don't be cruel to animals.

  ~ crueller ပို၍ရက်စက်

   ~ cruellest အရက်စက်ဆုံး

    အနာတရဖြစ်စေသော။ ကိုယ်စိတ် ဆင်းရဲစေသော။ မညှာတာသော။

    • a cruel blow/punishment/joke/fate.

    ~ crueller comparative; ~ cruellest superlative; ~ crueler comparative; ~ cruelest superlative