classification

Noun

အမျိုးအစား သို့ အုပ် စု ခွဲခြင်း၊ ခွဲခြားခံရခြင်း။

 • a style of music that defies classification i.e is like no other.

အုပ်စု။ အမျိုး အစား။

  သတ္တဝါနှင့် အပင်တို့ကို မျိုးတူစုခြင်း။ biology

   ပညာရပ်အလိုက် စာအုပ်၊ ကျမ်း မျိုးတူစုခြင်း။

    Verb

    ~ Classify အမျိုးအစား ခွဲခြားသည်။ စီစဉ်သည်။

     system

     Noun

     စနစ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ။

     • the country's telephone system.

     ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘော။

     • The poison has passed into his system.

     စနစ်။ နည်းစနစ်။ ဖွဲ့စည်းမှု။

     • the democratic system of government.

     sing infml usu derog ခေတ်စနစ်။

     • You can't beat the system ie You must accept it.

     ~ systems plural

      Verb

      ~ Systematize စီမံဖွဲ့စည်းသည်။ စနစ်တကျဖြစ်စေသည်။ အစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်သည်။

       Adjective

       ~ Systematic စနစ်တကျဖြစ်သော။

        Adverb

        ~ Systematically စနစ်တကျ။