change

Noun

တစ်မျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲခြင်း။ အပြောင်းအလဲ။

 • There has been a change in/to the programme.

အလုပ်အကိုင်၊ နေရာဌာန စသည် အပြောင်းအလဲ။ usu. in sing.

 • a welcome change from town to country life.

ကား၊ ရထား စသည် ပြောင်းစီးခြင်း။

 • We had to make a quick change at Crewe.

ပြောင်းခြင်း။ အပြောင်းအလဲ။

 • The party needs a change of leader.

အဝတ်လဲခြင်း

 • Don't forget to take a change of i.e a second set of clothes.

ပြန်းအမ်းငွေ

 • I paid with a £10 note and got £2.50 change.

ငွေ အကြွေ။ အနုပ်။

 • Have you got any change for the ticket machine?

အကြွေ လဲခြင်း။

 • Can you give me/Have you got change for a five-pound note?

~ changes plural

  Verb

  ပြောင်းလဲသည်။ ရွှေ့ပြောင်းသည်။ အစားထိုးသည်။ ပျက်ယွင်းသည်။ ဖလှယ်သည်။ လဲလှယ်သည်။ အသွင်ပြောင်းသည်။

   ပြောင်းလဲသည်

   • You've changed a lot since I last saw you.

   အသွင်ပြောင်းသည်

   • They changed the little cottage into a splendid house.

   ~ from A to/into B တစ်ခုမှတစ်ခုသို့၊ တစ်ဆင့်မှတစ်ဆင့်သို့ ပြောင်းသည်၊ ပြောင်းလဲစေသည်။

   • Britain changed to a metric system of currency in 1971.

   ပြောင်းလဲအစားထိုးသည်။ လဲလှယ်သည်။

   • change one's address i.e move to a new home

   အခြေအနေ၊ အနေအထား၊ ဦးတည်ရာ၊ ဘက် စသည် ပြောင်းသည်။

   • The leaves change colour in the autumn.

   used with a plural object နေရာပြောင်းသည်။

   • Can we change seats?/Can I change seats with you?

   ရထား၊ ဘတ်စကား ပြောင်းစီးသည်။ intrans

   • This is where we change from train to bus.

   အဝတ်၊ ခင်းနှီးစသည် လဲပေးသည်။

   • change i.e put clean sheets on the beds.

   ငွေ လဲသည်။

   • I need to change my dollars into francs.

   အဝတ်အစား လဲသည်။ intrans

   • Go and change out of those wet clothes into something dry.

   ~ changes 3rd person; ~ changed past and past participle; ~ changing present participle

    Adjective

    ~ changeable ပြောင်းလဲတတ်သော။ ~ changeful အမြဲ ပြောင်းလဲတတ်သော။ မခိုင်မြဲသော။

     Adverb

     ~ changeably ပြောင်းလဲ၍

      by

      Adverb

      ကျော်၍။ လွန်၍။ ကုန်လွန်၍။

      • He hurried by without speaking to me.

      ကပ်လျက်

      • He lives close/near by.

      အရန်သင့်။ အရန်။

      • I always keep a bottle of wine by in case friends call round.

      Preposition

      အနီး၌။ အနား၌။ ဘေး၌။ နံဘေး၌။

      • a house by the church/river/railway.

      ပြုလုပ်၊ဖန်တီးသူ/သည့်အရာကိုပြသည့် စကား။ ၏။

      • a play written by Shakespeare.
      • a church designed by Wren.

      ခြင်းဖြင့်

      • He shocked the whole company by resigning.

      ဖြင့်

      • You switch the radio on by pressing this button.

      without the အားဖြင့်။

      • The coroner's verdict was 'death by misadventure'.

      ယာဉ် လမ်းခရီးစသည် ဖြင့်။ နဲ့။

      • travel by boat/bus/car/plane.

      အချိန် နောက်ဆုံး ထား ၍၊ ထက်နောက် မကျဘဲ။ မှာ။

      • Can you finish the work by five o'clock/tomorrow/next Monday?

      ဘေးမှ ဖြတ်ကျော်၍။

      • I go by the church every morning on my way to work.

      က။ မှ။ ကို ဖြတ်သန်း၍။

      • We travelled to Rome by Milan and Florence.

      usu. without the အချိန်ပြပုဒ် ၌။ မှာ။

      • She sleeps by day and works by night.

      ပမာဏ၊ အတိုင်း အတာ မျှ။

      • The bullet missed him by two inches.

      ပြညွှန်ချက် အရ။

      • I could tell by the look on her face that something terrible had happened.

      အဆို အရ။

      • By law/you are a child until you are 18.

      ဖမ်း၊ ဆွဲ၊ ဆုပ်၊ ကိုင်ရာ နေရာပြ ကို။

      • grab someone by the scruff of the neck.

      with the စံပြုရေတွက်သည့် ကာလ၊ ပမာဏ အလိုက်၊ လိုက်။

      • We sell ice-creams by the thousand in the summer.

      အလီလီ ဖြစ်နှုန်းပမာဏ၊ အစုကို ပြသည့်စကား။ …တခြား။ …ချင်း။ …စီ။

      • improving day by day/little by little/bit by bit.

      အလုပ်အကိုင်၊ ဇာတိ၊ သဘော သဘာဝ အားဖြင့်။

      • be German by birth/a lawyer by profession/an artist by nature.

      ကျိန်တွယ် ရာတွင် နှင့်။

      • By God! I swear by Almighty God…/by all that I hold dear…

      ဧရိယာနှင့် ထုထည်တို့၏ အနံ၊ အလျား၊ အမြင့် အတိုင်းအထွာတို့ကိုပြသည့် စကားလုံး

      • The room measures fifteen feet by twenty feet.

      စားခြေ/ မြှောက်ဖော်ကိန်းကို ပြသည့် စကားလုံး။ နှင့်။

      • 6 multiplied by 2 equals 12.

      by-

      Prefix

      with N and V အထိုက်အလျောက်သာ အရေးပါကြောင်း၊ ဘေးပန်းမျှဖြစ်ကြောင်း အနက်ရှိ ရှေ့ဆက် စကားလုံးalso bye-

      • by-product.

      အနား၌၊ အနားမှ အနက်ရှိသည့် ရှေ့ဆက်စကားလုံး

      • bystander.

      reversal

      Noun

      ပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ခြင်း။ ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်စေခြင်း။

      • a reversal of the usual procedures/trends.

      ဖြောင့်ဖြူးနေရာမှ ခလုတ်ဆူးငြောင့်၊ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြုံရခြင်း။

      • His luck suffered a cruel/sharp reversal.

      နှစ်ဦးနှစ်ယောက်အကြား အနေအထား ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားခြင်း။

      • role reversal/reversal of roles eg between a husband and his wife when the husband looks after the house and children while the wife works.

      ~ reversals plural