cash

Noun

ငွေသား

 • I have no cash on me—may I pay by cheque?

အသပြာ။ ငွေကြေး။ ဓနဥစ္စာ။

 • I'm short of cash at the moment.

~ cashes plural

  Verb

  ချက်လက်မှတ် စသည်ကို ငွေလဲသည်။

  • cash a cheque for someone.

  ~ cashes 3rd person; ~ cashed past and past participle; ~ cashing present participle

   in

   Noun

   အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

    ~ ins plural

     Adjective

     ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

     • pastels and light colors are in this year.

     Adverb

     ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

     • The top drawer is the one with the cutlery in.

     အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

     • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

     အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

     • Nobody was in when we called.

     တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

     • Applications must be in by 30 April.

     တွင် ဆိုက်ရန်

     • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

     ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

     • Is the tide coming in or going out?

     သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

     • The cows will be in for milking soon.

     ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

     • Short skirts are coming in again.

     ရွေးချယ်ခံရလျက်

     • Several new Labour councillors got in at the last election.

     sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

     • England were in first.

     Preposition

     နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • the highest mountain in the world.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • What have you got in your hand/pocket?

     ထဲ။ အထဲ။

     • He dipped his pen in the ink.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။ ⊂ MORNING, TIME n

     • I'm getting forgetful in my old age.

     ၌။ အတွင်း။

     • It will be ready in a weeks.

     ၌။ အတွင်း။

     • It's the first/only letter I've had in 10 days.

     ဝတ်လျက်

     • She was all in black.

     ထဲ။ အထဲ။

     • He was sitting alone in the darkness.

     ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

     • His things were in order/in a complete mess.

     ၌။ မှာ။ တွင်။

     • He's in the army/navy/air force.

     စဉ်။ အတွင်း။

     • In all the commotion I forgot to tell her the news.

     တွင်။ မှာ။

     • be in a play/concert

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • There are 31 days in May.

     အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

     • She has her hair in a pony-tail.

     လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

     • notes written in biro/ink/pencil.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

     ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

     • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

     တွင်

     • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

     Abbreviation

     inch

     • He is 6ft 2 in tall.

     in-

     Prefix

     also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

     • intake

     also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

     • infinite

     အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

     • inflame

     -in

     Combining form

     လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

     • sit-in

     In

     Noun

     ~ Ins plural

      on

      Adverb

      ဆက်၍

      • He worked on without a break.

      တိုင်အောင်။ အထိ။ ဆက်၍။ ဆက်ပြီး။

      • Please send my letter on to my new address.

      ဝတ်၊ တပ်၊ ဆောင်း လျက်၊ ပါ

      • Why doesn't she have her glasses on?

      ဖုံး၊ တပ် လျက်၊ ထား၊ ပါ

      • The skirt is finished—I'm now going to sew a pocket on.

      ဖွင့်လျက်

      • Someone has left the tap on ie The water is running.

      လျှပ်စစ်၊ ရေ စသည် ရပြီ၊ ရမည်။

      • We were without electricity for three hours but it's on again now.

      ပွဲ၊ စစ် စသည် ပြလျက်၊ ဖြစ်လျက်။

      • The strike has been on now for six weeks.

      ပြမည် သို့ ရှိသည်။

      • The postal strike is still on ie has not been cancelled.

      ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် စသည် ပြနေသည်၊ ရှိသည်။

      • There's a good play on at the local theatre.

      အစီအစဉ် ရှိသည်။

      • Have we got anything on ie any plans/appointments/etc for this evening?

      ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် ရှိသည်။ အလုပ် ဝင်သည်၊ ဝင်မည်။ တာဝန် ချိန် ဖြစ် သည်။

      • I'm on in five minutes. What time is the group on?

      ယာဉ် ပေါ်သို့ တက်သည်။

      • The bus driver waited until everybody was on.

      ခေါင်းချင်း ဆိုင်။ ဘေး တိုက်။

      • enter the harbour broadside on.

      Preposition

      also fml upon ပေါ်မှာ၊ ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

      • a drawing on the blackboard.

      ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

      • stand on one foot lie on one's back.

      ပေါ်မှာ၊ ပေါ်တွင်။

      • on the plane from London to New York.

      မှာ။ မှ။

      • The burglar was caught with the stolen goods still on him.

      တွင်၊ မှာ။ အမေရိကန်တို့က ုန ကို မြှုပ်၍သုံးလေ့ရှိသည်။

      • US They're arriving Sunday.

      also upon တွင်၊ မှာ။

      • On my arrival home/On arriving home I discovered the burglary.

      နှင့်ပတ်သက်၍။ နဲ့ပတ်သက်လို့။

      • speak/write/lecture on Shakespeare.

      တွင်၊ မှာ၊ က။

      • be on the committee/staff/jury/panel.

      ဖြင့်။ နှင့်။ ကို။

      • The doctor put me on these tablets.

      ဆီသို့။ သို့။ ကို။

      • march on the capital

      fml upon တွင်၊ မှာ။

      • a town on the coast.

      also fml upon တွင်။ မှာ။ အရ။ ဖြင့်။

      • a story based on fact.

      ဖြင့်။ နှင့်။

      • live on a pension/one's savings/a student grant.

      ဖြင့်။ နှင့်။ တွင်။

      • information available on computer/disc/tape.

      also fml upon အပေါ်။ မှာ။

      • a tax on tobacco.

      အပေါ်။ မှာ။ ကို။

      • a ban on imports.

      နှင့်စာလျှင်

      • This month's unemployment figures are 20 000 up on last month.

      ဖြင့်။ နှင့်။ လျက်။

      • on business/holiday.

      ကို။ မှာ။

      • You can phone me on 0181-530 3906.

      also fml upon fml တစ်ခုပြီးတစ်ခု။

      • Wave up on wave of violence spread through the city.