call

Noun

အော်ခေါ်ခြင်း

 • They came at my call i.e. when I shouted to them.

ငှက်အော်သံ

  ခရာမှုတ်သံ။ တံပိုးမှုတ်သံ။

   ဝင်လည်ခြင်း။ ဝင် ကြည့်ခြင်း။

   • The doctor has five calls to make this morning.

   ဖုန်းပြောခြင်း။ ဖုန်းခေါ်ခြင်း။ also phone call, ring

   • Were there any calls for me while I was out?

   ဆင့်ခေါ်ချက်။ လာရောက်ရန် အချိန်းအချက်။ ခေါ်ယူခြင်း။

   • The prime minister is waiting for a call from the Palace.

   တာဝန် အသိစိတ် နှိုးဆော်မှု။ in sing.

   • feel the call of the priesthood.

   ဆွဲဆောင်မှု

   • the call of the sea/the wild/faraway places.

   မေတ္တာရပ်ခံချက်။ တောင်းဆိုချက်။

   • The President made a call for national unity.

   esp. in negative sentences and questions လို အပ်ချက် သို့ အကြောင်း။

   • There isn't much call for such things these days.

   အချိန်ပေးရခြင်း

   • He is a busy man with many calls on his time.

   ဖဲဝိုင်းသုံးစကား အလှည့်။

   • It's your call/partner.

   ~ calls plural

    Verb

    အော် သည်။ အော်ပြောသည်။ ခေါ်သည်။

    • Why didn't you come when I called out your name?

    ဝင်သည်။ ဝင်လည်သည်။

    • He was out when I called round to see him.

    ကျေးငှက် တိရစ္ဆာန် ဘာသာဘာဝအလိုက် အော်မြည်သည်။

     ရထားစသည်ရပ်သည်

     • The train on platform 1 is for London/calling at Didcot and Reading.

     အော်ခေါ် သည်။ စာရေးခေါ်သည်။ ဖုန်းဆက်ခေါ်သည်။

     • Several candidates were called for a second interview.

     ဖုန်းဆက်သည်

     • I called in to the office to tell them I was ill.

     ခေါ်သည်။ ကြေညာသည်။

     • call a meeting/an election/a strike.

     နှိုးသည်

     • Please call me at 7 o'clock tomorrow morning.

     …ဟု ခေါ်သည်။

     • His name is Richard but we call him Dick. pos t

     … ဟု သတ်မှတ်သည်၊ ယူဆသည်။

     • I would never call German an easy language.

     တစ်ချပ်မှောက်စသည် ဖဲ ကစားရာတွင် အလှည့်ကျသူက လောင်း ကြေး ခေါ် သည်။

     • Have you called yet? Who called hearts?

     ခေါင်းပန်း လှန်ရာ၌ ခေါင်းလားပန်းလားဖော်သည်။

     • call heads/tails.

     ~ calls 3rd person; ~ called past and past participle; ~ calling present participle

      on

      Adverb

      ဆက်၍

      • He worked on without a break.

      တိုင်အောင်။ အထိ။ ဆက်၍။ ဆက်ပြီး။

      • Please send my letter on to my new address.

      ဝတ်၊ တပ်၊ ဆောင်း လျက်၊ ပါ

      • Why doesn't she have her glasses on?

      ဖုံး၊ တပ် လျက်၊ ထား၊ ပါ

      • The skirt is finished—I'm now going to sew a pocket on.

      ဖွင့်လျက်

      • Someone has left the tap on ie The water is running.

      လျှပ်စစ်၊ ရေ စသည် ရပြီ၊ ရမည်။

      • We were without electricity for three hours but it's on again now.

      ပွဲ၊ စစ် စသည် ပြလျက်၊ ဖြစ်လျက်။

      • The strike has been on now for six weeks.

      ပြမည် သို့ ရှိသည်။

      • The postal strike is still on ie has not been cancelled.

      ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် စသည် ပြနေသည်၊ ရှိသည်။

      • There's a good play on at the local theatre.

      အစီအစဉ် ရှိသည်။

      • Have we got anything on ie any plans/appointments/etc for this evening?

      ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် ရှိသည်။ အလုပ် ဝင်သည်၊ ဝင်မည်။ တာဝန် ချိန် ဖြစ် သည်။

      • I'm on in five minutes. What time is the group on?

      ယာဉ် ပေါ်သို့ တက်သည်။

      • The bus driver waited until everybody was on.

      ခေါင်းချင်း ဆိုင်။ ဘေး တိုက်။

      • enter the harbour broadside on.

      Preposition

      also fml upon ပေါ်မှာ၊ ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

      • a drawing on the blackboard.

      ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

      • stand on one foot lie on one's back.

      ပေါ်မှာ၊ ပေါ်တွင်။

      • on the plane from London to New York.

      မှာ။ မှ။

      • The burglar was caught with the stolen goods still on him.

      တွင်၊ မှာ။ အမေရိကန်တို့က ုန ကို မြှုပ်၍သုံးလေ့ရှိသည်။

      • US They're arriving Sunday.

      also upon တွင်၊ မှာ။

      • On my arrival home/On arriving home I discovered the burglary.

      နှင့်ပတ်သက်၍။ နဲ့ပတ်သက်လို့။

      • speak/write/lecture on Shakespeare.

      တွင်၊ မှာ၊ က။

      • be on the committee/staff/jury/panel.

      ဖြင့်။ နှင့်။ ကို။

      • The doctor put me on these tablets.

      ဆီသို့။ သို့။ ကို။

      • march on the capital

      fml upon တွင်၊ မှာ။

      • a town on the coast.

      also fml upon တွင်။ မှာ။ အရ။ ဖြင့်။

      • a story based on fact.

      ဖြင့်။ နှင့်။

      • live on a pension/one's savings/a student grant.

      ဖြင့်။ နှင့်။ တွင်။

      • information available on computer/disc/tape.

      also fml upon အပေါ်။ မှာ။

      • a tax on tobacco.

      အပေါ်။ မှာ။ ကို။

      • a ban on imports.

      နှင့်စာလျှင်

      • This month's unemployment figures are 20 000 up on last month.

      ဖြင့်။ နှင့်။ လျက်။

      • on business/holiday.

      ကို။ မှာ။

      • You can phone me on 0181-530 3906.

      also fml upon fml တစ်ခုပြီးတစ်ခု။

      • Wave up on wave of violence spread through the city.

      the

      Noun

      ~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

       Adjective

       ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

       • The boy was smiling but the girl looked angry.

       တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

       • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

       သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

       • The milkman was late this morning.

       အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

       • the best day of your life.

       အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

       • for the third time.

       တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

       နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

       • The rich get richer and the poor get poorer.

       မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

       • Don't forget to invite the Jordans.

       မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

       • The chimpanzee is an endangered species.

       ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

       • Who invented the toilet?

       တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

       • learn how to play the cello.

       လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

       • He hasn't got the intelligence required.

       နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်…လျှင်။ တစ်…နှုန်းဖြင့်။

       • My car does forty miles to the gallon.

       အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

       • I'm usually out during the day.

       ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

       • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

       carpet

       Noun

       ကော်ဇော

       • We have fitted carpets i.e carpets from wall to wall in our house.

       အလွှာ

       • a carpet of leaves/moss/snow.

       ~ carpets plural

        Verb

        ကော်ဇောခင်းသည်။ မြည်တွန်တောက်တီးသည်။

         ကော်ဇောခင်းသည်။

         • carpet the stairs.

         ဖုံးလွှမ်းသည်

         • a lawn carpeted with fallen leaves.

         usu be carpeted အမှားပြုခဲ့၍ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း ခံရသည်။

         • be carpeted by one's boss.

         ~ carpets 3rd person; ~ carpeted past and past participle; ~ carpeting present participle