cache

Noun

ဝှက်ထားသော လက်နက်၊ အစားအစာ၊ ငွေ စသည်။

  • an arms cache.

~ caches plural

    Verb

    ~ caches 3rd person; ~ cached past tense; ~ cacheing present participle; ~ caching present participle