block

Noun

အတုံး၊ ရပ်ကွက်

  သစ်၊ ကျောက်၊ သတ္တုစသည် အတုံးကြီး။

  • a block of concrete/granite/marble.

  ထင်းခွဲရာ၊ ထုနှက်ရာ အောက်ခံတုံး။

  • a chopping-block.

  ရှေး ရာဇဝတ်သားလည်ဖြတ်ရာတုံး။ in sing.

  • go/be sent to the block.

  ကလေးကစားစရာ သစ်သား၊ ပလတ်စတစ်တုံး။

  • a set of building blocks.

  သီးခြားအခန်းများ၊ အထပ်များ၊ ရုံးများ ပါဝင်သည့် အဆောက်အအုံကြီး။

  • blocks of flats. an office block.

  လေးဖက်လေးတန် လမ်းဖြင့် နယ်သတ် ထားသော အဆောက် အအုံ အကွက်။ ဘလောက်။

  • go for a walk around the block.

  ယင်း၏ တစ်လျားစာ အကွာအဝေး။

  • He lives three blocks away from here.

  အအုပ်၊ အကွက်၊ အစု စသည်။

  • a block of theatre seats.

  စာရေးရန်၊ ပုံဆွဲရန် စက္ကူအုပ်။

   ပုံနှိပ် ဘလောက်တုံး။

    အပိတ်အဆို့။အတားအဆီး။ usu. in sing.

    • a block in the pipe/gutter/drain.

    ~ blocks plural

     Verb

     သွားလာစီးဆင်းမှု ပိတ်သည်၊ ဆို့သည်။

     • They'd blocked up the windows with bricks.

     ဟန့်တားသည်။ ပိတ်ဆို့သည်။

     • block an opponent's move e.g. in a game of CHESS.

     techn နိုင်ငံတစ်ခု၏ ငွေကြေးသုံးစွဲမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရောင်းဝယ်မှု တို့ကို ကန့်သတ် သည်၊ ပိတ်ပင် တားဆီး သည်။

     • blocked sterling.

     ခရစ်ကက်ဘောလုံးကို တအား မရိုက်ဘဲ ဘက်တံဖြင့် အရှိန်သတ်၍ ရပ်စေ သည်။

      ~ blocks 3rd person; ~ blocked past and past participle; ~ blocking present participle

       Adjective

       ~ Blockish သစ်တုံး-နှင့်တူသော-ကဲ့သို့သော။

        up

        Noun

        sing ဘောလုံး အတက်။

        • you can't have ups all the time in football.

        Verb

        infml or joc followed by and and another v ဆတ်ခနဲ ထသည်။

        • She upped and left without a word.

        တိုးပေးသည်။ တက်သွားသည်။

        • He's upped his offer to £300.

        ~ ups 3rd person; ~ upped past and past participle; ~ upping present participle

         Adjective

         တက်ကြွသော

         • He's been really up since getting that job.

         အပင့်။ အတက်။

         • an up stroke.

         Adverb

         ထသည်။ ထောင်သည်။ ထူသည်။ တည့်မတ် သည်။

         • It didn't take long to put the tent up.

         မော့သည်။ တင်သည်။ တက်သည်။

         • The sun was coming up ie rising as we left.

         တင်သည်။ အထက်တင်ထားသည်။

         • Lay the cards face up on the table.

         of a computer, etc လည်သည်။ ကောင်းသည်။

          ~ to sb/sth ဆီ၊ ထံသို့။ ဝင်၊ တက် လာ၊ သွား

          • He came up to me and asked the time.

          မြို့တက်သည်။ Brit တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အောက် စဖို့ တက္က သိုလ်၊ ကိန်း ဘ ရစ် တက္ကသိုလ် တက် ရောက် သည်။ အညာ သို့ တက် သည်၊ ဆန်သည်။

          • go up to San Francisco for the day.

          ဆုတ်၊ ဖြဲ၊ ခွာ ပစ်သည်။

          • The road is up ie with the surface broken or removed while being repaired.

          စားပစ်သည်။ ခန်းသွားသည်။ ကျယ် ကျယ် ဖွင့်သည်၊ ပြောသည်။ လေ ထသည်။

          • We ate all the food up. The stream has dried up.

          အချိန် ကုန်သည်၊ စေ့သည်။

          • Time's up. Stop writing and hand in your papers.

          ချိတ်၊ ဆွဲ၊ ကပ်၊ တွယ် လိုက် သည်။

          • hang a picture up.

          အိပ်ရာမှ ထသည်။ အိပ်ရာမဝင်ဘဲ နေသည်။

          • It's time to get up!

          ဖြစ်ပျက်နေသည်

          • I heard a lot of shouting __what's up?

          သော့ ခတ်သည်၊ ကြယ်သီး တပ်သည်။

          • lock up a door.

          ဆံပင် သပ်တင်သည်၊ ဦးခေါင်းထက်တွင် ထုံးသည်။

          • You look nice with your hair up.

          Preposition

          အထက်သို့။ အပေါ်ကို။

          • run up the stairs.

          တစ်လျှောက်

          • go up the road to the shops.

          မြစ်ညာသို့

          • a pleasure trip up the Thames.

          up-

          Prefix

          အမြင့်၊ အတက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ရှေ့ဆက်

          • upgrade.