block

Noun

သစ်၊ ကျောက်၊ သတ္တုစသည် အတုံးကြီး။

 • a block of concrete/granite/marble.

ထင်းခွဲရာ၊ ထုနှက်ရာ အောက်ခံတုံး။

 • a chopping-block.

ရှေး ရာဇဝတ်သားလည်ဖြတ်ရာတုံး။ in sing.

 • go/be sent to the block.

ကလေးကစားစရာ သစ်သား၊ ပလတ်စတစ်တုံး။

 • a set of building blocks.

သီးခြားအခန်းများ၊ အထပ်များ၊ ရုံးများ ပါဝင်သည့် အဆောက်အအုံကြီး။

 • blocks of flats. an office block.

လေးဖက်လေးတန် လမ်းဖြင့် နယ်သတ် ထားသော အဆောက် အအုံ အကွက်။ ဘလောက်။

 • go for a walk around the block.

ယင်း၏ တစ်လျားစာ အကွာအဝေး။

 • He lives three blocks away from here.

အအုပ်၊ အကွက်၊ အစု စသည်။

 • a block of theatre seats.

စာရေးရန်၊ ပုံဆွဲရန် စက္ကူအုပ်။

  ပုံနှိပ် ဘလောက်တုံး။

   အပိတ်အဆို့။အတားအဆီး။ usu. in sing.

   • a block in the pipe/gutter/drain.

   ~ blocks plural

    Verb

    သွားလာစီးဆင်းမှု ပိတ်သည်၊ ဆို့သည်။

    • They'd blocked up the windows with bricks.

    ဟန့်တားသည်။ ပိတ်ဆို့သည်။

    • block an opponent's move e.g. in a game of CHESS.

    techn နိုင်ငံတစ်ခု၏ ငွေကြေးသုံးစွဲမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရောင်းဝယ်မှု တို့ကို ကန့်သတ် သည်၊ ပိတ်ပင် တားဆီး သည်။

    • blocked sterling.

    ခရစ်ကက်ဘောလုံးကို တအား မရိုက်ဘဲ ဘက်တံဖြင့် အရှိန်သတ်၍ ရပ်စေ သည်။

     ~ blocks 3rd person; ~ blocked past and past participle; ~ blocking present participle

      Adjective

      ~ Blockish သစ်တုံး-နှင့်တူသော-ကဲ့သို့သော။

       up

       Noun

       sing ဘောလုံး အတက်။

       • you can't have ups all the time in football.

       Verb

       infml or joc followed by and and another v ဆတ်ခနဲ ထသည်။

       • She upped and left without a word.

       တိုးပေးသည်။ တက်သွားသည်။

       • He's upped his offer to £300.

       ~ ups 3rd person; ~ upped past and past participle; ~ upping present participle

        Adjective

        တက်ကြွသော

        • He's been really up since getting that job.

        အပင့်။ အတက်။

        • an up stroke.

        Adverb

        ထသည်။ ထောင်သည်။ ထူသည်။ တည့်မတ် သည်။

        • It didn't take long to put the tent up.

        မော့သည်။ တင်သည်။ တက်သည်။

        • The sun was coming up ie rising as we left.

        တင်သည်။ အထက်တင်ထားသည်။

        • Lay the cards face up on the table.

        of a computer, etc လည်သည်။ ကောင်းသည်။

         ~ to sb/sth ဆီ၊ ထံသို့။ ဝင်၊ တက် လာ၊ သွား

         • He came up to me and asked the time.

         မြို့တက်သည်။ Brit တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အောက် စဖို့ တက္က သိုလ်၊ ကိန်း ဘ ရစ် တက္ကသိုလ် တက် ရောက် သည်။ အညာ သို့ တက် သည်၊ ဆန်သည်။

         • go up to San Francisco for the day.

         ဆုတ်၊ ဖြဲ၊ ခွာ ပစ်သည်။

         • The road is up ie with the surface broken or removed while being repaired.

         စားပစ်သည်။ ခန်းသွားသည်။ ကျယ် ကျယ် ဖွင့်သည်၊ ပြောသည်။ လေ ထသည်။

         • We ate all the food up. The stream has dried up.

         အချိန် ကုန်သည်၊ စေ့သည်။

         • Time's up. Stop writing and hand in your papers.

         ချိတ်၊ ဆွဲ၊ ကပ်၊ တွယ် လိုက် သည်။

         • hang a picture up.

         အိပ်ရာမှ ထသည်။ အိပ်ရာမဝင်ဘဲ နေသည်။

         • It's time to get up!

         ဖြစ်ပျက်နေသည်

         • I heard a lot of shouting __what's up?

         သော့ ခတ်သည်၊ ကြယ်သီး တပ်သည်။

         • lock up a door.

         ဆံပင် သပ်တင်သည်၊ ဦးခေါင်းထက်တွင် ထုံးသည်။

         • You look nice with your hair up.

         Preposition

         အထက်သို့။ အပေါ်ကို။

         • run up the stairs.

         တစ်လျှောက်

         • go up the road to the shops.

         မြစ်ညာသို့

         • a pleasure trip up the Thames.

         up-

         Prefix

         အမြင့်၊ အတက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ရှေ့ဆက်

         • upgrade.