authentic

Noun

~ Authenticity မှန်ကန်ခြင်း။

  Verb

  ~ Authenticate မှန်ကန်ကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။

   Adjective

   စစ်မှန်သော။ အစစ်အမှန်ဖြစ်သော။

   • an authentic document/signature/painting

   Adverb

   ~ Authentically စစ်မှန်သောနည်းဖြင့်။