alcoholic

Noun

အရက်သမား။ အရက်အိုး။ အရက်ချိုး။

  ~ alcoholics plural

   Adjective

   အရက်ပါဝင်သော

   • Home-made wine can be very alcoholic. alcoholic drinks.

   အရက်သေစာ သောက်စားမှု ကြောင့်ဖြစ်သော။

   • be in an alcoholic stupor.