plural

Noun

ဗဟုဝုစ်

အချို့သော အဘိဓါန်များ တွင် PL ဟု အတိုကောက် အဖြစ် သုံးထားသည်။

 • The plural of 'child' is 'children'.

~ plurals plural

  Adjective

  အများ

   လူမျိုးစု တစ်စုမက ပါဝင်သော။

   • a plural society ie one with more than one ethnic group.