occasional

Adjective

အခါအားလျော်စွာ၊ ရံဖန်ရံခါ၊ တစ်ခါတလေ ဖြစ်သော

  • There will be occasional showers during the day.

fml အကြောင်းဆိုက်၍...သော။

  • occasional verses eg written to celebrate an anniversary.