in

Noun

အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

  ~ ins plural

   Adjective

   ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

   • pastels and light colors are in this year.

   Adverb

   ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

   • The top drawer is the one with the cutlery in.

   အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

   • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

   အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

   • Nobody was in when we called.

   တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

   • Applications must be in by 30 April.

   တွင် ဆိုက်ရန်

   • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

   ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

   • Is the tide coming in or going out?

   သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

   • The cows will be in for milking soon.

   ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

   • Short skirts are coming in again.

   ရွေးချယ်ခံရလျက်

   • Several new Labour councillors got in at the last election.

   sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

   • England were in first.

   Preposition

   နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • the highest mountain in the world.

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • What have you got in your hand/pocket?

   ထဲ။ အထဲ။

   • He dipped his pen in the ink.

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • I'm getting forgetful in my old age.

   ၌။ အတွင်း။

   • It will be ready in a weeks.

   ၌။ အတွင်း။

   • It's the first/only letter I've had in 10 days.

   ဝတ်လျက်

   • She was all in black.

   ထဲ။ အထဲ။

   • He was sitting alone in the darkness.

   ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

   • His things were in order/in a complete mess.

   ၌။ မှာ။ တွင်။

   • He's in the army/navy/air force.

   စဉ်။ အတွင်း။

   • In all the commotion I forgot to tell her the news.

   တွင်။ မှာ။

   • be in a play/concert

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • There are 31 days in May.

   အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

   • She has her hair in a pony-tail.

   လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

   • notes written in biro/ink/pencil.

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

   ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

   • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

   တွင်

   • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

   Abbreviation

   inch

   • He is 6ft 2 in tall.

   in-

   Prefix

   also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

   • intake

   also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

   • infinite

   အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

   • inflame

   -in

   Combining form

   လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

   • sit-in

   In

   Noun

   ~ Ins plural

    the

    Noun

    ~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

     Adjective

     ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

     • The boy was smiling but the girl looked angry.

     တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

     • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

     သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

     • The milkman was late this morning.

     အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

     • the best day of your life.

     အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

     • for the third time.

     တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

     နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

     • The rich get richer and the poor get poorer.

     မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

     • Don't forget to invite the Jordans.

     မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

     • The chimpanzee is an endangered species.

     ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

     • Who invented the toilet?

     တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

     • learn how to play the cello.

     လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

     • He hasn't got the intelligence required.

     နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်...လျှင်။ တစ်...နှုန်းဖြင့်။

     • My car does forty miles to the gallon.

     အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

     • I'm usually out during the day.

     ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

     • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

     sky

     Noun

     sing usu the sky ကောင်းကင်။ မိုး။

     • The sky's gone very dark—I think it's going to rain.

     ~ skies plural

      Verb

      ~ skies 3rd person; ~ skied past and past participle; ~ skying present participle

       with

       Preposition

       နှင့်။ နှင့်အတူ။

       • I went on holiday with a friend. Are you coming with us?

       တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်။ ထံတွင်။

       • I left a message for you with your secretary.

       ရှိကြောင်း၊ ပါကြောင်းပြ စကား။ နှင့်။

       • a person with a knowledge of German.

       အသုံးခံ ပစ္စည်းကိရိယာပြစကား။ နှင့်။ ဖြင့်။

       • You can only see it with a microscope.

       အသုံးခံ ဝတ္ထုပစ္စည်းပြစကား။ နှင့်။ ဖြင့်။

       • The truck was loaded with timber.

       သဘောတူ ထောက်ခံကြောင်းပြစကားဆန့်ကျင်၊ ယှဉ်ပြိုင် သည့် သ ဘော။ နှင့်။

       • Are you with us on this issue? ဒီကိစ္စမှာ မင်းက တို့ဘက်ကလား။

       အကြောင်းပြစကား။ ၍။ သဖြင့်။ နှင့်။

       • Her fingers were numb with cold.

       နှင့်။ စွာ။ လျက်နှင့်။ လျက်သား။

       • He acted with discretion. I'll do it with pleasure.

       နှင့်လိုက်၍

       • The shadow moves with the sun.

       သည်နှင့်အမျှ

       • Good wine will improve with age.

       ကို။ နှင့်။

       • a problem with accommodation.

       ပတ်သက်ကြောင်းပြစကား။ ၌။ မှာ။ အဖို့။

       • With these students it's pronunciation that's the problem.

       အပါအဝင်။ နှင့်။

       • With preparation and marking a teacher works 12 hours a day.

       အလုပ်အကိုင် နေရာပြစကား။ မှာ။

       • She acted with a touring company for three years.

       ခွဲခြားခြင်းပြစကား။ ကို။

       • Can we dispense with the formalities?

       ဆက်စပ်နှီးနွှယ်ကြောင်းပြ စကား။ နှင့်ဆို လျှင်။ နှင့် စာလျှင်။

       • It's much easier compared with last time.

       ပေမည့်လည်း

       • With all her faults I still love her.

       အလေးအနက်သဘောဆောင်သော စကား

       • Off to bed with you! ကဲ သွား၊ အိပ်ချေတော့။

       diamond

       Noun

       စိန်

        စိန်

         စိန်

         • a ring with a diamond in it.

         စိန်သွား

          မှန်ကူကွက်

           sing or pl ထောင့်ဖဲ။ ချွန်းဖဲ။ © playing-card

           • the five of diamonds.

           ဖဲ ထောင့်။ ချွန်း။

           • play a diamond.

           ဘေ့စ်ဘော အခြေတို့ကို ဆက်ထားသောမျဉ်းများ အတွင်းနေရာ။

            ~ diamonds plural

             Verb

             စိန်နှင့် မွန်းခြယ်သည်။