-er

Noun

ကြိယာကို ပြုသူအနက်ဖြင့် နာမ်ပုဒ်ပြောင်း ပေးသော နောက်ဆက်စကား

with N forming N ပတ်သက်သူအနက်ဖြင့် နာမ်ကို ထပ်ဆင့် နာမ်ပုဒ် ပြောင်း ပေး သော နောက်ဆက်စကား

  • astronomer

သက်ဆိုင်သူအနက်ဖြင့် ယင်းသို့ ပုဒ်ပြောင်းပေး သော နောက်ဆက်စကား။ သား။

  • New Yorker

အရေအတွက် တစ်စုံတစ်ရာရှိကြောင်းအနက်ဖြင့် ယင်းသို့ ပုဒ်ပြောင်းပေးသော နောက်ဆက်စကား

  • three-wheeler

သာလွန်အဆင့်ပြ နာမဝိသေသန၊ ကြိယာဝိသေသနပုဒ်ပြောင်းပေး သော နောက်ဆက် စကား

er

Phrase

ရှေ့စကားဆက်ရန် အရှိန်ယူရာ၌ သုံးသော စကား။ အင်း။ အဲ။

  • 'Will you call me?' 'Er/yes/I suppose so.'