သမ္ဗန္ဓ

ပုဒ်အချင်းချင်းကိုဖြစ်စေ၊ ဝါကျအချင်းချင်းကိုဖြစ်စေ၊ အဓိပ္ပာယ်အချင်းချင်းကိုဖြစ်စေ ဆက်စပ်ပေးသော စကားလုံးကို သမ္ဗန္ဓ ဟုခေါ်သည်။

 • သမ္ဗန္ဓ ၃ မျိုးရှိသည်။
 • ဘဲနှင့်
 • နှင့်တစ်ပြိုင်နက်
 • နှင့်
 • သောကြောင့်
 • သော်လည်း
 • မှ
 • သော်
 • သဖြင့်
 • သို့မဟုတ်
 • သောအခါ
 • လျှင်
 • ခိုက်
 • က
 • သာမက
 • လျက်
 • သို့ရာတွင်
 • ထိုအခါ
 • ထို့ကြောင့်
 • တုန်း
 • ဖြစ်စေ ...ဖြစ်စေ
 • ထို့ပြင်
 • အတွက်
 1. နှင်းဆီပန်းနှင့် စံပယ်ပန်း၊ ထမင်းနှင့်ဟင်း။

  1. ဤတွင် နှင်းဆီပန်း၊ စံပယ်ပန်း တို့သည် နာမ်ပုဒ်များ ဖြစ်ကြသည်။
  2. ၎င်းနာမ်ပုဒ်များကို နှင့်ဟူသော စကားလုံးက ဆက်စပ်ပေးသည်။
  3. ထိုနည်းအတူ ထမင်း၊ ဟင်းတို့သည် နာမ်ပုဒ်များ ဖြစ်ကြသည်။
  4. ၎င်းနာမ်ပုဒ်များကို နှင့်ဟူသောစကားလုံးက ဆက်စပ်ပေးသည်။
  5. ထိုသို့ ပုဒ် ၂ ခုကို ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် နှင့်သည် သမ္ဗန္တဖြစ်သည်။
 2. မောင်ကံကောင်းသည် စာကြိုးစားသည်။ မောင်ကံကောင်းသည် စာမေးပွဲအောင်သည်။

  1. အထက်ပါပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို ဝါကျ တစ်ခုတည်းဖြစ်စေရန် သောကြောင့် ဟူသော စကားလုံးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်စပ်နိုင်သည်။
 3. မောင်ကံကောင်းသည် စာကြိုးစားသောကြောင့် စာမေးပွဲအောင်သည်။

  1. ထို့သို့ ဝါကျ ၂ ခုကို ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် သောကြောင့် သောကြောင့် သောကြောင့်သည် သမ္ဗန္တ ဖြစ်သည်။
 4. ယနေ့မိုးရွာသည်။ မောင်ကံကောင်းသည် ကျောင်းသို့ သွားသည်။

  1. အထက်ပါပထမဝါကျနင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို ဝါကျ တစ်ခုတည်းဖြစ်စေရန် သော်လည်းဟူသော စကားလုံးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဆက်စပ်နိုင်သည်။
 5. ယနေ့ မိုးရွာ သော်လည်း မောင်ကံကောင်းသည် ကျောင်းသို့ သားသည်။

  1. ထိုသို့ ဝါကျ ၂ ခုကို ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် သော်လည်းသည် သမ္ဗန္တ ဖြစ်သည်။
 6. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သည်။ မောင်သံချောင်းသည် စက်ရုံ၌ လုပ်အားပေးမည်။

  1. အထက်ပါ ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို ဝါကျ တစ်ခုတည်း ဖြစ်စေရန် သောအခါ ဟူသော စကားလုံးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်စပ်နိုင်သည်။
 7. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သောအခါ မောင်သံချောင်းသည် စက်ရုံ၌ လုပ်အားပေးမည်။

  1. ထိုသို့ ဝါကျ ၂ ခုကို ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် သောအခါသည် သမ္ဗန္တ ဖြစ်သည်။
 8. ယနေ့မိုးရွာသည်။ မောင်ကံကောင်းသည် ကျောင်းသို့သွားသည်။

  1. အထက်ပါ ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို သို့ရာတွင် ဟူသော စကားလုံးဖြင့် ဆက်စပ်လိုက်သောအခါ ထိုဝါကျ ၂ ခုသည် အောက်ပါ အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်သွယ်မှု ရှိလာသည်။
 9. ယနေ့မိုးရွာသည် သို့ရာတွင် မောင်ကံကောင်းသည် ကျောင်းသို့ သွားသည်။

  1. ထိုသို့ ဝါကျ ၂ခုကို အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် သို့ရာတွင် သည် သမ္ဗန္တဖြစ်သည်။
 10. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သည်။ မောင်သံချောင်းသည် စက်ရုံ၌ လုပ်အားပေးမည်

  1. အထက်ပါ ပထမဝါကျနင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို ထိုအခါ ဟူသောစကားလုံးဖြင့် ဆက်စပ်လိုက်သောအခါ ထိုဝါကျ ၂ ခုသည် အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်သွယ်မှုရှိလာသည်။
 11. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သည် ထိုအခါ မောင်သံချောင်းသည် စက်ရုံ၌ လုပ်အားပေးမည်။

  1. ထိုသို့ ဝါကျ ၂ ခုကို အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် ထိုအခါ သည် သမ္ဗန္တဖြစ်သည်။

ပုဒ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ

ပုဒ်အချင်းချင်း ဆက်စပ်ပေးသော သမ္ဗန္ဓကို ပုဒ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဟုခေါ်သည်။

 • နှင့်
 • သို့မဟုတ်
 • ရော.. ရော
 • ဖြစ်စေ.. ဖြစ်စေ
 1. မောင်ပုနှင့် မစုတို့သည် သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည်။

  1. ဤဝါကျတွင် မောင်ပု၊ မစု မောင်ပု၊ မစု မောင်ပု၊ မစုတို့သည် နာမ်ပုဒ်များ ဖြစ်ကြသည်။
  2. အဆိုပါ နာမ်ပုဒ် ၂ ခုကို နှင့်ဟူသော သမ္ဗန္ဓက ဆက်စပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် နှင့် သည် ပုဒ်အချင်းချင်း ဆက်စပ်ပေးသော ပုဒ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဖြစ်သည်။
 2. နှင်းဆီပန်း၊ သို့မဟုတ် စံပယ်ပန်းကို ဝယ်ခဲ့ပါ။

  1. ဤဝါကျတွင် နှင်းဆီပန်း၊ စံပယ်ပန်းတို့သည် နာမ်ပုဒ်များဖြစ်ကြသည်။
  2. အဆိုပါနာမ်ပုဒ် ၂ ခုကို သို့မဟုတ်ဟူသော သမ္ဗန္ဓက ဆက်စပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် သို့မဟုတ်သည် ပုဒ်အချင်းချင်းကို ဆက်စပ်ပေးသော ပုဒ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဖြစ်သည်။
 3. မင်းရော ငါရော သွားကြမည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မင်း၊ ငါတို့သည် နာမ်စားများ ဖြစ်ကြသည်။
  2. အဆိုပါနာမ်စား ၂ခုကို ရောဦရောဟူသော စကားလုံးနှစ်ခုက ဆက်စပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ရော... ရောသည် ပုဒ်အချင်းချင်းကို ဆက်စပ်ပေးသော ပုဒ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဖြစ်သည်။

ဝါကျဆက်သမ္ဗန္ဓ

ဝါကျအချင်းချင်း ဆက်စပ်ပေးသော သမ္ဗန္ဓကို ဝါကျဆက်သမ္ဗန္ဓ ဟုခေါ်သည်။

 • သောကြောင့်
 • သောအခါ
 • သာမကဦလည်း
 • သော်လည်း
 • ကတည်းက
 • လျှင်
 1. မောင်ပုသည် စာကြိုးစားသည်။ မောင်ပုသည် စာမေးပွဲအောင်သည်။ မောင်ပုသည် စာကြိုးစားသောကြောင့် သောကြောင့် သောကြောင့် စာမေးပဲအောင်သည်။

  1. ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့သည် သီးခြားဝါကျများ ဖြစ်ကြသည်။
  2. ထိုဝါကျ ၂ ခုကို သောကြောင့် သောကြောင့် သောကြောင့်ဟူသော သမ္ဗန္ဓဖြင့် ဆက်စပ်နိုင်သည်။ ထိုအခါ တတိယဝါကျဖြစ်လာသည်။
  3. သို့ဖြစ်၍ သောကြောင့်သည် ဝါကျအချင်းချင်းကို ဆက်စပ်ပေးသော ဝါကျဆက်သမ္ဗန္ဓ ဖြစ်သည်။
 2. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သည်။ မောင်ပုသည် စက်ရုံ၌လုပ်အားပေးမည်။ နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သောအခါ မောင်ပုသည် စက်ရုံ၌လုပ်အားပေးမည်။

  1. ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့သည် သီးခြားဝါကျများ ဖြစ်ကြသည်။
  2. ထိုဝါကျ ၂ ခုကို သောအခါ ဟူသော သမ္ဗန္ဓဖြင့် ဆက်စပ်နိုင်သည်။ ထိုအခါ တတိယဝါကျဖြစ်လာသည်။
  3. သို့ဖြစ်၍ သောအခါ သည် ဝါကျအချင်းချင်းကို ဆက်စပ်ပေးသော ဝါကျဆက်သမ္ဗန္ဓ ဖြစ်သည်
 3. မောင်ပုသည် စာတော်သည်။ မောင်ပုသည် အားကစားတော်သည်။ မောင်ပုသည် စာတော်သည်သာမက အားကစားလည်းတော်သည်။

  1. ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့သည် သီးခြားဝါကျများ ဖြစ်ကြသည်။
  2. ထိုဝါကျ ၂ ခုကို သာမကဦလည်း ဟူသော သမ္ဗန္ဓဖြင့် ဆက်စပ်နိုင်သည်။ ထိုအခါ တတိယဝါကျဖြစ်လာသည်။
  3. သို့ဖြစ်၍ သာမကဦလည်းသည် ဝါကျအချင်းချင်းကို ဆက်စပ်ပေးသော ဝါကျဆက်သမ္ဗန္ဓ ဖြစ်သည်။

အဓိပ္ပာယ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ

အဓိပ္ပာယ်အချင်းချင်း ဆက်စပ်ပေးသော သမ္ဗန္ဓကို အဓိပ္ပာယ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဟုခေါ်သည်။

 • ထို့ကြောင့်
 • ထိုအခါ
 • ထို့ပြင်ဦလည်း
 • ထို့နောက်
 • သို့သော်လည်း။
 1. မောင်ပုသည် စာကြိုးစားသည်။ မောင်ပုသည် စာမေးပွဲအောင်သည်။ မောင်ပုသည် စာကြိုးစားသည်။ ထို့ကြောင့် မောင်ပုသည် စာမေးပွဲ အောင်သည်။

  1. ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့သည် သီးခြားဝါကျများ ဖြစ်ကြသည်။
  2. ထိုဝါကျ ၂ ခုကို ထို့ကြောင့် ဟူသောသမ္ဗန္ဓဖြင့် ဆက်စပ်နိုင်သည်။
  3. ထိုအခါ သီးခြားရှိနေကြသော ဝါကျ ၂ ခုတို့သည် အဓိပ္ပာယ်အရဆက်သယ်မှုရှိ လာသည်။ သို့ဖြစ်၍ ထို့ကြောင့် သည် သီးခြားဝါကျတို့ကို အဓိပ္ပာယ်အရဆက်စပ်ပေးသော အဓိပ္ပာယ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဖြစ်သည်။
 2. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သည်။ မောင်ပုသည် စက်ရုံ၌လုပ်အားပေးမည်။ နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သည်။ ထိုအခါ မောင်ပုသည် စက်ရုံ၌ လုပ်အားပေးမည်။

  1. ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့သည် သီးခြားဝါကျများ ဖြစ်ကြသည်။
  2. ထိုဝါကျ ၂ ခုကို ထိုအခါ ဟူသော သမ္ဗန္ဓဖြင့် ဆက်စပ်နိုင်သည်။
  3. ထိုအခါ သီးခြားရှိနေကြသော ဝါကျ ၂ ခုတို့သည် အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်သယ်မှုရှိ လာသည်။
  4. သို့ဖြစ်၍ ထိုအခါ သည် သီးခြားဝါကျများကို အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်စပ်ပေးသော အဓိပ္ပာယ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဖြစ်သည်။
 3. မောင်ပုသည် စာတော်သည်။ မောင်ပုသည် အားကစားတော်သည်။ မောင်ပုသည် စာတော်သည်။ ထို့ပြင် အားကစားလည်းတော်သည်။

  1. ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့သည် သီးခြားဝါကျများ ဖြစ်ကြသည်။
  2. ထိုဝါကျ ၂ ခုကို ထို့အပြင်...လည်း ဟူသော သမ္ဗန္ဓဖြင့် ဆက်စပ်နိုင်သည်။
  3. ထိုအခါ သီးခြားရှိနေကြသော ဝါကျ ၂ ခုတို့သည် အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်သွယ်မှု ရှိလာသည်။
  4. သို့ဖြစ်၍ ထို့အပြင်...လည်းသည် သီးခြား ဝါကျများကို အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်စပ်ပေးသော အဓိပ္ပာယ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဖြစ်သည်။